Yaduka imali yokuphuhlisa iqakamba eMpuma Koloni

Imali eyayibekwe bucala yiCricket South Africa ukuze kuphuculwe amaqela weqakamba wabantu abamnyama yathi shwaka ingawenzanga umsebenzi. Oku kudizwe nguNash Degambur noTshoko Moloko ngethuba benika ubungqina kwikomishini ekuthiwa yiJustice and Nation Building Network ekhokelwa yingcali yezomthetho uMnu. Dumisa Ntsebenza. Ngokobungqina obuthiwe thaca phambi kwekomishini, iinkqubo zophuhliso emaphondweni eMzantsi Afrika zajika yangumdlalo wepolitiki – into eyabangela kuqhwalele ngakumbi uphuhliso kwiindawo zabantu abantsundu. Iqakamba yaseMzantsi Afrika ibisoloko isezindabeni ngenxa yolawulo oluhesheheshe – kodwa ngaphezulu koko, kubekho iingxelo zobuhlanga nocalulo elijoliswe kubadlali abamnyama ngaphakathi kwiCricket SA (CSA) nangona ilizwe selineminyaka emininzi lazuza inkululeko.

UDegambur, obekade elilungu lesigqeba esilawula iCSA, uthe ungenelelo lwezikhulu zeqakamba ezisezikhundleni eziphezulu lube ngunobangela wolawulo olwaphukileyo emaphondweni. “UWelsh Gwaza wayenenjongo ethile ngemiba yeqakamba. Kwakunjalo naKugandrie Govender. Bobabini zange bakwazi ukuwanceda nganto amaqela eqakamba emaphondweni ngaphandle kokufaka iimpumlo zabo apho kungafanelekanga khona. Bobabini, uGwaza noGovender, bagxothiwe kutshanje yiCricket SA emva kweenkqubo zoluleko ezijonge ukungaziphathi kwabo kakuhle. Yena uMoloko uthe usalindele ukuxelelwa ukuba yayaphi imali eyayiza kuphucula iqakamba yabantu abamnyama.

Ecaphula kwingxelo kaJaji Ngoepe, eyayiphenya ubugwenxa obenziwa ngabalawuli beqakamba, uMoloko uthe amaqela wabantu abamnyama awakhathalelwanga, kwimali ezizigidi ezibini zerandi (R2-million) zophuhliso – ngamakhulu amahlanu amawaka erandi qha (R500 000) imali abayaziyo eMpuma Koloni. Uphinde waveza ukuba iMpuma Koloni yayifumene iR1.3-million kwiLottery yokuphucula iindawo zokudlalela – kodwa akukho mntu oyaziyo lo mali. “Njengelungu lesigqeba ephondweni, andiyazi ukuba yayaphi imali,” utshilo uMoloko. Ulebele ngelithi akukho ncedo olunikwa amaqela wabamnyama eMpuma Koloni kwaye kusetyenziswa isilungu ezintlanganisweni njengesixhobo sokubavala umlomo. UMnu. Ntsebenza ubone ulwimi olusetyenziswa ezintlanganisweni njengezinye zezinto ezisetyenziswayo xa kuchwethelwa ecaleni abantu abathile.