Yintlungu into yokuvalwa kweFitness Joint

Umbutho wabaququzeleli bamanqindi eMpuma Koloni, i-Eastern Cape Promoters Boxing Association, ubambe inkomfa noonondabe kwihotele iMdantsane Sun izolo.

Phakathi kwezinto ebeziphambili kumgomo wale nkomfa ngumba wotshintsho kumalungu alawula lo mbutho.

Le nkomfa ibilandelela kwintlanganiso kawonke wonke ibibanjwe ngulo mbutho ebutsheni bale nyanga.

Usihlalo walo mbutho * -Ayanda Matiti uyicacise nje ngentlungu into yokuvalwa komzi wokuziqeqesha iMdantsane Fitness Joint kutsha nje

. “Ukuvalwa kwela ziko yinto ebuhlungu kuthi nje ngabaququzeleli bamanqindi. Sele kukho inqwaba yeentshatsheli eziphuma kula ndawo, kwaye nabantu abaninzi baseMdantsane izakubabuyisela emva lento kuba ibilikhaya labo eliya,” utshilo uMatiti.

“Abantu bazakusokola kuba kufuneka babuyele eVirgin Active, eMonti, loonto izakuzisa iindleko nangakumbi kubo. Lento siyafuna ukuba urhulumente ayiqwalasele naye asincedise.”

Kwintlanganiso ibibanjwe kutsha nje eCintsa, kwangezwe amalungu amatsha kulo mbutho ngokubanzi. UPhindile Mbhele, Sibongile Matiti, Ntsikayezwe Sigcawu, Xolani Jamani noMbulelo Mfama ngamalungu amatsha kulo mbutho.

UMatiti ugxininisile ukuba ukukhula kwamanqindi yinto yomntu wonke kuba lo mdlalo uchaphazela iimpilo zabantu abaninzi. “Amashishini abucala, oonondaba kunye neminye imibutho banoxanduva loku

Umntu ongengomququzeleli wamanqindi uza kusokola ukwenza imilo ngoku, kuba aba bantu batsha batyunjiweyo baza kuqinisekisa ukuba akusebenzi nabani na, ubethelele lo mcimbi lo mbutho.