Ziintshatsheli zetumente kasodolophu iArsenal

Abadlali beqela leArsenal bebonisa ngekiti abayifumene emva kokuba ziintshatsheli zetumente kasodolophu waseNyandeni ebibanjelwe kumabala aseNomcamba ngeCawa

Kwitumente kasodolophu ebibanjelwe kumabala aseNomcamba eLusizini, eLibode, ibe liqela leArsenal elithe laziintshatsheli nelibethe amaqela amane kulawo alishumi elinesithandathu ebethe athatha inxaxheba.

USinoxolo Kopolo nongukapteni weli qela, uthe impumelelo yabo imonwabise kakhulu kuba basebenze nzima ukuqinisekisa ukuba baphuma emagqabini.

“Ndixakwe kukuyichaza le ndlela siziva ngayo nanjengoko bekungekho mntu obecinga ukuba singaphumelela ngenxa yenani labadlali beqela lethu elinabadlali abambalwa,” utshilo uKopolo.

Omnye wabadlali beli qela, uEsethu Khohliso, uthe ikiti abayiphumeleleyo kunye neebhola ezimbini bebezidinga kakhulu nanjengoko bebenekiti enye.

“Sizixelele sisaphuma emakhayeni ethu ukuba kufuneka sibuye nayo le kiti kuba besiyidinga kakhulu kwaye ngoku sizokwazi ukutshintsha nto leyo bekunzima ukuyenza,” utshilo.

Sebe ziintshatsheli nje babethe iChief Ngoxolo sekukhatywa amapenalthi nanjengoko umdlalo ubuphele ngenqaku elinye macala.

“Ngethuba sisiya kumapenalthi besiyazi ukuba umdlalo ungaphunyelelwa naleliphi na iqela kodwa ke siyavuya kuba sithi iintshatsheli nanjengoko sibabethe ngamanqaku amane kwamabini,” utshilo uKhohliso.

Eli qela linabadlali abalishumi elinesihlanu kuphela.

“Impumelelo yethu izosikhuthaza kakhulu kwaye iyabonakalisa ukuba inani labadlali aliphumeleli midlalo, kodwa ukudlala ngokuzimisela kuko okuza nempumelelo,” utshilo.

UMphathiseli Hoya nonguceba wale ndawo uthe ngokwenza ezi tumente bafuna ukuqubisana neziyobisi ezithi zisetyenziswe lulutsha.

“Ayikho into esusa ulutsha ekwenzeni izinto ezingalunganga ngaphandle kwebhola,” utshilo uHoya, esithi le tumente ibingajonganga nje ukuba bafumane ikiti kodwa yehlisa nezinga lokusetyenziswa kweziyobisi.