Ulindwe ngamehlo abomvu uXasa eNgcobo

 Ulindwe
ngamehlo abomvu umphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumento nemicimbi
yemveli uFikile Xasa ngumbutho wabahlali baseNgcobo iENgcobo
Municipal,Voters,Residents Association. Lo mphathiswa kulindeleke ukuba
anyathele kumasipala waseNgcobo naseSajonisi ngomhla wamashumi amabini
anesithathu kwiveki ezayo esombulula iingxaki kwaba masipala. Othethe egameni lelasebe
uMamnkeli Ngam uthi umphathiswa ujikeleza koomasipala abanengxaki ngokwesiqhelo. ”Yinkqubo eqhelekileyo yokujikeleza komphathiswa ngelixesha lonyaka,
zikho ingxaki ezaziwayo kwezi ndawo zombini, injongo kukunika impendulo
nezisombululo,”ucacise watsho uNgam. Lo mbutho wabangela ukuphazamiseka
okumandla kwenkonzo kwidolophu yaseNgcobo kunyaka ophelileyo ngethuba uqhuba
uqhankqalazo. Usihlalo wombutho wabahlali baseNgcobo uAlfred Hlekiso uthi
kuyabavuyisa ukungenelela komphathiswa kwingxaki zaseNgcobo. ”Kungakuhle ukuba
angeza ephethe impendulo kwingxaki zethu, sifuna iimpendulo kwingxaki zethu, ukusilela
kwakhe kungenza ukuba siyenze ingalawuleki kwakho idolophu, asifuni lo nto
sibadala asingobantwana,”uthethe watsho uHlekiso.

 Lo mbutho
wabangena ukungenelela kweofisi kaXasa kulawulo lalo masipala emva kokuba
ugqithise uxwebhu olalunyanzelisa ukuphuculwa kwenkonzo,ukusetyenziswa
ngendlela eyiyo kwemali kamasipala nokugxothwa komanajela owayelawula ngoko uSilumnko Mahlasela. ”Ngokusithethayo kukho irenki yeTaxi
ebisakhiwa apha, imile kuba inkampani ibisakha le renki ayibhatalwanga,
izitrato azinawo umbane, ivenkile zaseNgcobo zigcwele abantu basemzini
abaxelegwisa yonke into, sifuna impendulo,”ugadlele watsho uHlekiso. Uthi
umasipala akazimameli izimvo zabahlali xa kunyuswa imali yeenkonzo. ”Injongo
yethu ephambili sili sebe kukuba sibe nomasipala abazinzileyo, abagqithisa
iinkonzo eluntwini ukuze kuphucuke impilo yabantu ngokubanzi,”utsho uNgam.

 Ukanti
usodolophu waseSajonisi uLindelwa Rolobile uthi olutyelelo luza kanye ngexesha
elifanelekileyo kumasipala wakhe. ”Kumenye oosomashishini, uluntu ngokubanzi
nayo yonke imibutho esebenza kwimingxilo eyahlukileyo, lonto izakusinceda ukuba
abantu bafumane ingcaciso kwimibuzo emininzi abanayo ngendlela asebenza ngayo
umasipala,”uthethe watsho uRolobile.Umasipala waseSajonisi ugagene
noqhankqalazo olumandla kunyaka ophelileyo ngenxa yokunganeliseki kwabahlali
yindlela oqhuba ngayo lomasipala.Lisolotya lekhulu namashumi amathathu anethoba
lomgaqosiseko weli elinyanzelisa ukungenelela komphathiswa kwingxaki
zomasipala.