Ababhali besiXhosa babuye besindwa ziimbasa

UMBHALI wencwadi ethi Intlungu Yevezandlebe, uYamkela Ntwalana, uthi ukuphumelela kwakhe iwonga leSouth African Literary Awards ngoMvulo kuthetha ukuba ulwimi lwesiXhosa luyaphila.

Ebencokolela I’solezwe lesiXhosa emva kokubuyela ekhaya eMthatha efunqule eli wonga loncwadi oluhamba phambili kwiiSALA zalo nyaka ebezibanjelwe eRhawutini.

UNtwalana uthi le mbasa ikwathetha ukuba isakhono sakhe sokubhala siyaqapheleka.

“Kwaye imixholo le ndibhala ngayo yimixholo edingekayo eluntwini – ze ikwazi ukuphucula izinto ezenzekayo nezenzeka gwenxa,” kutsho lo mbhali.

UNtwalana, okwayititshala yaseHoly Cross High eMthatha, ebesandul’ ukuwongwa ngewonga lotitshala wesiXhosa ogqwesileyo ephondweni kuMawonga wooTitshala akutshanje.

Uthi le mbasa ikwamkhuthaza ukuba aqhubhekeke ebhala, usiba lwakhe lungomi.

Ucinga ukuba okutsale umdla weejaji kule ncwadi yakhe sisihloko sencwadi (Intlungu Yevezandlebe), umzobo okwiqwewe lencwadi womntu ozixhomayo, imixholo ekule ncwadi efana nokungazazi imvelaphi yakho, umvandedwa, uxhatshazo lweziyobisi neengcinga zokuzibulala.

“Ezi zinto zizinto esiphila phakathi kwazo, abanye baphele bezibulala kuba bengenabantu bokuthetha, kuba becinga akuthethwa ngazo. Nesigama esisetyenzisiweyo kule ncwadi sisigama esimnandi kakhulu,” kuqhayisa lo mbhali.

UMzoli Mavimbela ophumelele iimbasa ezimbini zeSALA

Ukanti inzalelwane yaseSajonisi, uMzoli Mavimbela, uphumelele iimbasa ezimbini ngeencwadi zakhe ezimbini, Amazwembezwembe kaGxuluwe kwakunye nencwadi yamabali amafutshane ethi Zigqitywa Kuhlwile Zibonwe Liwuhlabile.

Uthi ukubuya kwakhe nezi mbasa kuthetha ukuba umsebenzi wakhe wokuphakamisa ulwimi lwesiXhosa uyabonwa luninzi lwabantu, ingakumbi iingcali zolwimi.

“Ngamagama amafutshane, ndityala okuhlumayo. Mhlawumbi iijaji zindikhethe kuba zibone umgangatho oxhomileyo wesigama sesiXhosa endisisebenzisileyo kwezi ncwadi,” uthethe watsho.

UMavimbela ukwasebenza njengonontlalontle eGeorge, eNtshona Koloni.