Abenzi beenkqubo-mbaliso bayafunwa yi-e.tv!

IJELO likamabonakude i-e.tv, libiza bonke abanamabali abafuna ukuwabalisa (documentaries) kunyaka ka2017.

Eli jelo likamabonakude likhangela iinkqubo-mbaliso (documentaries) ezibalisa ngebali elitsal’ umdla ngomntu othile okanye iqela elithile labantu kwezinye zeenqila zoMzantsi Afrika: iMpuma Koloni, iFreystata, KwaZulu-Natal, iLimpopo, iMpumalanga kunye nephondo loMntla Ntshona.

OKULINDELEKILEYO: Bazakonyula izindululo ezihlanu kwezo zingeniswe luluntu, baze bakhangele abadidiyeli abahlanu bokuzimasa inkqubo yokuphulaphula ezi zindululo. 27 kweyeSilimela: Umhla wokuvalwa.

UMXHOLO: Le nkqubo-mbaliso kufuneka ibalise ibali lomntu othile okhuthazayo okanye iqela labantu abakwinqila yakho abathabathela ikamva labo ezandleni zabo, kwaye babhale ngamabali abo. La mabali kufuneka ibe- ngawabantu abacinga izinto ezitsala umdla, baze bazenze. Lo mxholo ukhethiweyo kufanele ulungelelane nomgangatho wababukeli bezwe lonke.

AMAPHONDO ANOKUTHABATHA INXAXHEBA:

Esi simemo sesa- badidiyeli abasebenza kula maphondo alandelayo: Mpuma Koloni, Freystata, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Mntla Koloni kunye noMntla Ntshona.

IXESHA LOSASAZO: NgeCawe ngo-18:30 kodwa ilungelelane nexesha elililo lokubukelwa.

ABABUKELI ABANOKUBUKELA: Wonke umntu woMzantsi Afrika.

ULWIMI: IsiNgesi – kodwa kangangomyinge we-15% wencoko kufanele ubengowolunye ulwimi lwelo phondo, ngaphandle kwesiNgesi.

SUBTAYITILE: Ewe.

UBUDE: Imizuzu engama-23 UHLAHLO LWABIWO-MALI: R180 000 Okufanelekileyo:

-Makucace ukuba ingantoni kanye le nkqubo-mbaliso. –

Ingcaciso yendawo ekulindeleke le nkqubo-mbaliso yenzelwe kuyo, namagama abo kudliwana nabo iindlebe. -Amagama omsasazi okanye umbalisi-bali.

-Uhlahlo lwabiwo-mali lwemveliso yebali, eyezixhobo okanye izinto ezidingekayo.

-Ulwazi okanye iinkcukacha ezibonisayo ukuba lo mntu usebenza kule nkqubo-mbaliso ukwelo phondo kwisinina. Okufunwa yinkampani evelisayo:

-Abakwa e.tv bazakusamkela isindululo senkqubo leyo xa siphuma kumzi-mveliso woMzantsi Afrika onedilesi ebhalisiweyo yeshishini kwelo phondo.

-Umzi-mveliso lowo kufanele uveze isiqinisekiso seemveliso esele izenzile ngaphambili.

-Zonke izindululo zeenkqubo zemizi-mveliso kufuneka zibe nezinkcukacha zilandelayo:

1.Igama, idilesi nenombolo yomnxeba yalowo umele inkampani leyo.

2.Igama nenombolo-mbhalo yomzi-mveliso.

3.Idilesi ebhalisiweyo yomzi-mveliso. 4.Igama, uhlanga kunye nesini somnini-zabelo walo mzi-mveliso.

5.Igama, uhlanga kunye nesini sabalawuli bomzi-mveliso. 6

.Igama, uhlanga kunye nesini sabo baphezulu kulo mzi-mveliso nezihlalo abakuzo. 7.Iinkcukacha zoqeqesho lo mzi-mveliso ozibandakanye nalo kwezinyanga zili-12 zigqithileyo.