Amayolisa awe endleleni ku2021

NQWA nonyaka ka2020, u2021 ube ngunyaka ogutyungelwe lilifu elimnyama.

Icandelo lezolonwabo eMzantsi Afrika lithwaxeke kakhulu yilahleko yabadlali kumabonakude, abadlali beqonga, ababhali neemvumi.

Xa siwusonga unyaka ka2021, sikhumbula loo maqhawe aphulukene nobomi bawo, laze ilizwe lashiyeka lizikhoth’ amanxeba.

Owokuqala nguShona Ferguson, 49, ongumyeni kuConnie Ferguson, nomnini weFerguson Films, osutywe kukufa kwisibhedlele saseMilpark eRhawutini ngomhla wama30 kuJulayi 2021 emva kokosuleleka yiCovid-19.

IFerguson Films ivelise imidlalo efana neRockville, iGazi, The Wild, The Throne, The Queen, The River neThe Imposter.

UMenzi Ngubane, owaduma ngokudlala indawo kaSibusiso Dlomo kwiGenerations, wabulawa sisifo sokufa icala ngowe13 kuMatshi 2021, kulandela idabi elide nesifo sezintso neswekile

. Wayenama56 eminyaka ubudala.

Lo makhwekhwetha, obesele eneminyaka eqabele ngaphaya kwama30 edlala kumabonakude, udlale kwimidlalo efana neKwakhala Nyonini, Yizo Yizo, Ubambo Lwami, Ashes to Ashes, Gold Diggers, Heist, Isibaya neHow to Steal 2 Million.

ULindiwe Ndlovu owaziwayo kwimidlalo kamabonakude ubhubhe ekobentlombe ngomhla we11 kuJanyuwari 2021.

Waziwa kwimidlalo efana noZalo, Scandal!, Mazinyo Dot Q, Soul City, Ses’ Top La, Zabalaza, Lockdown, Ifalakhe neminye emininzi.

UNoxolo Maqashalala waduma njengoViwe kumdlalo kamabonakude iTsha Tsha phakathi ko2003 no2005.

Ukususela ngoko udlale kwimidlalo efana neGenerations, Binnelanders, Dream World, Intersexions, Gauteng Maboneng neRhythm City.

Uphinde wadlala kumdlalo ongezomthetho iDiamond City ngo2018 ekwangumvelisi ophambili kulo mdlalo. UMaqashalala wangcwatyelwa kwilali yakhe eKwaBhaca eMpuma Koloni.

Umdlali weMuvhango uLuzuko Nteleko uye wohlulwa lidabi lomhlaza wengqondo nge21 kuJuni 2021. Esi sifo sibhaqwe sele sigabadele ngo2019.

UNteleko udlale kwimidlalo efana neStreets of Mangaung, Mfolozi Street, Isidingo, Keeping Score, Ring of Lies, Single Galz neTempy Tempy Pushas. Waye wangcwatyelwa kokwabo eNgqeleni eMpuma Koloni.

UShaleen Surtie-Richards ubhubhe ngomhla we7 kuJuni 2021 enama66 eminyaka ubudala. USurtie-Richards udlale kwimidlalo efana ne7de Laan, Villa Rosa neGenerations.

UMutodi Neshehe umdlali kamabonakude ubhubhe ngomhla wokuqala kuJulayi 2021 ngenxa yezigulo ezoyamene neCovid-19.

Uvele kwimidlalo efana neGenerations, Jacob’s Cross, 7de Laan neThe Queen. UNeshehe ukhe wadlala ithuba elide njengoNdalamo kwiMuvhango.

UNokuzola Mlengana owaziwa njengoSis’ Ouma kwiSkeem Saam ulandulele eli ngowe12 kuJulayi 2021. Wangena kulo mdlalo weSABC1 ngo2014. UMlengana udlale kulo mdlalo njengonogada eyunivesithi de wabe usutywa kukufa ngezigulo ezoyamene nenyumoniya. Wangcwatyelwa kokwabo eMakhanda eMpuma Koloni.

USam Phillips ubhubhe ngowe16 kuJanyuwari 2021 enama72 eminyaka ubudala. Bengumdlali kamabonakude, umbhali nomqambi weengoma. Iminyaka engaphaya kwama40, uPhilips udlale kwimidlalo efana nePhamokate, Backstage, Soul City, The Wild neIsibaya.

UJonas Gwangwa igqala kumculo weJazz libhubhe ngowe23 kuJanyuwari 2021 ngenxa yezigulo ezoyamene nentliziyo. Ebenama83 eminyaka ubudala.

USteve Kekana umakhwekhwetha wemvumi ubhubhe ngomhla wokuqala kuJulayi 2021eLimpopo. Waphulukana nokubona ngamehlo eminyaka emihlanu ezelwe waze waya kwisikolo sabangaboniyo ePolokwane.

UTsepo Tshola oyimvumi nomqambi ubhubhele eLesotho ngowe15 kuJulayi 2021. UTshola ubhubhe ngenxa yezigulo ezoyamene neCovid-19 eTeyateyaneng eLesotho. IVillage Pope yaziwa ngeengoma ezifana noHolokile noShine Your Light.

USakhile “Killer Kau” Hlatshwayo waMapiyano ubhubhe engozini yemoto esendleleni eyokucula eRustenburg ngowe7 kuAgasti 2021.

Emva kokukhupha ingoma ethi “Thol’ukuthi Hey” uKiller Kau khange aphinde abuye umva.

UMongezi ‘Mpura’ Stuurman wayengomnye weemvumi ezabhubha kwingozi yaseRustenburg ngaloo mhla we7 kuAgasti 2021.

UThemsie Times ubhubhe ngomhla we9 kuDisemba. Eli gqala kwimidlalo kamabonakude libhubhe linama70 eminyaka ubudala. UTimes udlale njengoMaria kwi-7de Laan iminyaka eyi13.

Ukwadlale kwimidlalo efana neYizo Yizo, Isithembiso, Madam & Eve, Isipho neCry the Beloved Country.