Banewayilese yabo eNgcobo

YIMINCILI kubantu boMasipala weSithili iChris Hani nanjengoko beza kuphulaphula unomathotholo wabo.

Lo nomathotholo, obizwa njengokuba yiEngcobo FM, uza kuphehlelelwa ngokusesikweni ngomhla wesithoba kule nyanga yoMsintsi.

Ngokutsho kukaLusi Tan onguMastishi wesi sikhululo sasekuhlaleni sitsha, uluhlu lweenkqubo ze-Engcobo FM ziza kubhengezwa emsithweni ngomhla wokuvula.

Kule mpelaveki, uLwesihlanu umhla we27 kule yeThupha, esi sikhululo siza kubamba iiodishini zokukhangela abasasazi. Ezi odishini zokukhangela ulutsha olunesakhono sokusasaza ziza kubanjelwa kwizakhiwo zeNgcobo FM ezikwa232 kumgaqo iPower Station.

“Nabani na ominyaka iyi18 ukonyuka wamkelekile. Sifuna abasasazi, abafundi beendaba, iintatheli kwanabasasazi bezemidlalo. Esi sikhululo sifumaneka lula edolophini Engcobo. Iinkcukacha zikhona kuFacebook wesikhululo Engcobo FM,” uMphathi-Sikhululo uLusi Tan uxelele I’solezwe lesiXhosa.

UTan uthi iEngcobo FM iza kusasaza iinkqubo ezintlobontlobo.

Uthi esi sikhululo sesiqalile ukuvakala ku-96.6 kususela ngomhla wama28 kweyeKhala, sidlala umculo omnandi ngelokuvavanya amaz’omoya.

“IEngcobo FM iyafumaneka na-online. Yiya nje kuPlay Store udawunlowude iApp uphulaphule,” kwazisa uMastishi.

Esi sikhululo asifumaneki kuMasipala weDr AB Xuma kuphela, sikwavakala nakwiidolophu ezifana neGcuwa, Dutywa naseMthatha.

UTan uthi esi sikhululo siza kusasazela abaphulaphuli baso ngolwimi lwesiXhosa.

IEngcobo FM ibhaliswe ngo2015, yaze yafumana ilayisenisi yokusasaza kwaICASA ngo2017.

“Ziqale ngoko izicwangciso zomsebenzi. IEngcobo FM iye yafumana inkxasomali kwaMDDA kunyaka ophelileyo, saqala ke nesicwangciso sokwakha esi sikhululo sikanomathotholo emva koko,” kutsho uTan.

UMphathi wesi sikhululo sosasazo uqhayisa ngamava akwiminyaka engama26 ekwezosasazo.

“Ndisebenze eMetro FM naseY-FM, kwaye ndisebenze neqela elaqala iUCR FM, ngoko ndiza namava aluqilima wokwakha esi sikhululo,” kutsho uTan, okwanawo namava kwezeentengiso.

Uthembise abantu baseNgcobo ngosasazo olukwizinga eliphezulu, imixholo enik’ umdla, umculo neenkqubo ezakhayo.