Bayayinyemba inkqubo entsha ye-SABC 3

IQALILE inkqubo entsha yee-Divas of Jozi ngoMvulo, kodwa ingathi ayibancumisanga abaninzi. Le nkqubo iqale ngoMvulo kwi-SABC 3 njengolunye uludwe olutsha lweenkqubo zeli jelo likamabonakude.

UHlaudi Motsoeneng, noyingqonyela kwicandelo lemisebenzi yeSABC, kwinyanga ephelileyo, ubhengeze utshintsho kwiinkqubo zela jelo, ingakumbi iSABC 3 ngelithi, ufuna umyinge ka-80% weenkqubo ezididiyelwe ekhaya.

Kodwa yona inkqubo iDivas of Jozi, ityatyekwe ngezigxeko, de abaninzi bathi yiFlops of Jozi. Ewe, bakhona abambalwa ababone icala elihle kule nkqubo, kodwa isininzi besiyipela njengenkcitha-xesha edala isithukuthezi. Sikuqokelelele iingcamango zabantu abazifake kwiTwitter ngale nkqubo: