Bonke basingise kwisixeko seeNgcwele!

IINDAWO zokuhlala kwisixeko seeNgcwele sele zibugcwala ngoku nanjengoko abathandi bobugcisa kwilizwe jikelele begaleleka kwiphondo leMpuma Koloni ukuza kuba yinxalenye yomNyhadala wobuGcisa kaZwelonke (Grahamstown National Arts Festival).

UMasipala waseMakana, nogushe iRhini neziphaluka, kwakunye neendawo zokutya nokuhlala kula mmandla, oko zilal’ obungehliyo zisenza imisebenzi yokulungiselela le mibhiyozo yobugcisa boMzantsi Afrika.

Bazokuthi begaleleka nje ngoLwesine abathandi balo mnyhadala, le dolophana izakube ixhonywe amapheke-pheke emibhalo eeposta, ngelixa wona ama-esile ezakube ededela izithuthi.

Lo mnyhadala uthabatha iintsuku ezili-11, uzakube ubonisa imisebenzi yobugcisa engaphezulu kwama-600. Sele ethengiswe aphela amatikiti wezinye zeekhonsathi zomculo, kuquka eyemvumi ye-Afro Pop uRingo Madlingozi nomculo weRap * -AKA

. UTony Lankester oyingqonyela yalo mnyhadala, uthi lo mnyhadala wobugcisa ugalele engxoweni isixa esikwizigidi ezingama-340 seerandi kuqoqosho lweMpuma Koloni.

“Eli galelo livakala ngamandla kwicandelo lezokhenketho (iihotele, imizi yokundwendwela, iindawo zentselo, ezokutyela, iinkampani ezibolekisa ngeemoto, iinkampani zophapho, abakhenkethisi, oonoteksi`njalo njalo). “Amakhulu-khulu wabantu afumana izingxungxo ngexesha lalo mnyhadala, kwaye amashishini amaninzi eRhini eli xesha alibona njengexesha leKrisimesi kuwo, kunezo nyanga zithe cwaka.”

Uthi iimpelaveki zalo mnyhadala zezona ziba manxada-nxada, nanjengoko kugaleleka abantu abaninzi abasuka ngaseBhayi naseMonti.

Ukanti abo bahlala kulo mmandla bandwendwela iintsuku ezimbini ukuya kwezintathu. Le dolophu yaseRhini ineendawo eziliqela zokuhlala, ukusuka kwiindawo zokutya nokulala (B&Bs), izikolo kunye neehostele ezikwi yunivesithi.

“Ngenxa yokuduma kwalo mnyhadala, ingangumngeni ukufumana indawo. Kweli thuba, sicebisa ukuba aqhagamshelane nee-arhente zeendawo zokuhlala (estate agent) ezikule dolophu, nezineendawo eziliqela ezifumanekayo.

Ukanti uSusan Waugh, ongumlawuli weMakana Tourism uthe, “IRhini neendawo eziyingqongileyo inento yonke kumntu wonke – ukusuka kukutya okuthandayo, iindawo zokuhlala ezikumgangatho we- 4 star, iihotele, igame reserve zabucala nee-backpackers.”

“Kukho neendawo kwizikolo nakwiYunivesithi yaseRhodes. Kukhona neendawo ezintente kulo magorha angoyikiyo,” utshilo. Nelokishi yaseJoza iba manxada-nxada kulo mnyhadala, nanjengokuba ibambisene neFingo Festival eyonwabisayo, ize ibambe neengxoxo ezitshisayo.”

UWaugh uphinde wathi indawo iyafumaneka nakwiidolophana ezikufutshane ezifana neButhurst, Port Alfred kunye neKenton-on-Sea. Click here to Reply or Forward