Bonwabele iminyaka elishumi yobubele

UBUMNANDI bufike kwangethuba eGqeberha nanjengoko iintsuku ezine zilandelelana kuza kube kubhiyozelwa iminyaka elishumi kususela oko kwasekwa uMnyhadala woMculo iEbubeleni Music Festival.

Olu lonwabo luza kuqhuba phakathi komhla wesibini ukuya kowesihlanu kweyoMnga kwibala lezemidlalo iNelson Mandela Bay Stadium.

Ukuqala le mibhiyozo yeminyaka elishumi yobubele, ngomhla wesibini, kubanjwa iDivas Experience, apho kukho iimvumi ezifana noMakhadzi, Amanda Black, Boohle neQTwins. Amatikiti afumaneka ngeR255, wongeze iR100 xa usiza neCooler Box, ze ukuhlala kwiVIP ibe yiR800.

Kusuku lwesibini, umhla wesithathu yiUrban Party. Abatsholoza eqongeni nguGigi Lamayne, Emtee, Sir Trill, Musa Keys, Mshayi & Mr Thela noSleeze. Amatikiti nangolu suku yiR255, ibe likhulu leerandi xa usiza neCooler Box ze iVIP ibe yiR800. Yomibini le misitho iqala ngentsimbi yesine emva kwemini ukuya ngeyeshumi ebusuku.

Usuku lwesithathu, umhla wesine kuza kube kumhlophe qhwa kweli bala nanjengoko iza kube iyiAll White Picnic. Apha kukho iMiCasa, uRingo, uNtando, uZahara, uMellow noSleazy. Amatikiti ngolu suku aqala kwiR300, wongeza iR100 ngeCooler Box, ukanti iwaka leerandi lakuhlalisa kwiVIP.

Elokugqibela usuku, umhla wesihlanu, kuyangqungqwa kwiJazz in the Park. Igqala lomngqungqo uSelaelo Selota, uMandisi Dyantyies, uAmi Faku, uDumza Maswana, uButho Vuthela nomakadenetha walo mculo uSizwe Zako, baza kwabelana ngeqonga. Itikiti lolu suku yiR300, iR100 yongezwa xa uze neCooler Box ukuze xa ufuna ukuhlala nabantu ababalulekileyo uhlawule iR1000.

Abaququzeleli bathi ngenxa yemigqaliselo yeCovid-19, usuku ngalunye lakwamkela kuphela abantu abayi2000.

UMvelisi oPhezulu we-Ebubeleni, uMarc Mahambehlala, uthi lo mnyhadala uza kwenza isiko lawo lokonwabisa uluntu.

“Uluhlu lweemvumi ezityunjiweyo ziza kuqinisekisa ukuba kuyonwatywa, abantu bacule kwaye bajuxuze kunye nazo,” kutsho uMahambehlala.

Abaququzeleli bakwalumkise uluntu ukuba ze luncede lungezi nezikhali neebhotile kweli bala. Ukutya nezinto eziselwayo ziza kube zithengiswa ngaphakathi ebaleni.

Amatikiti afumaneka eWebtickets Online, ePick n’ Pay nakwaBoxer nanjengoko engasayi kuthengiswa kweli bala.