Bonwabele ukondliwa yibhrakfesi kaDJ Sbu!

Ngokwenene isidlo seBhrakfesi sisidlo sokuqala sosuku sokuxhasa umphefumlo, nqwa nenkqubo yeBhrakfesi kanomathotholo njengokutya kwendlebe.

Oku kuye kwabonakala kakuhle ngentsasa yayizolo ngethuba inkqubo entsha kanomathotholo yeBhrakfesi nebhexeshwa nguDJ Sbu, ingene ityeli lokuqala emoyeni. Kubenjalo ke kwizitalato zikaTwitter nanjengokuba ibiqhuba emazen’ omoya inkqubo.

Abaphulaphuli bebesele besitsho besithi, le yibhrakfesi ezakuhlala enkcochoyini kwiinkqubo zikanomathotholo zoMzantsi Afrika, bambi besithi le nkqubo intsha yeVuma FM izakuba sisizathu sokuvuka bavulele oonomathotholo babo.

UDJ Sbu uphinde wancokola nendoda esele ikhulile, netsale umdla kumakhasi wonxibelelwano kwiintsuku ezidlulileyo – uIrvin Randle.

URandle ube ngundaba-mlonyeni ngohlobo anxiba ngalo, ingakumbi koosisana abancinane.