Ekho engekho uCliff, zihlabela-mgama zona ii-Idols!

IDABI eliphakathi kukaGareth Cliff ne M-Net likhulise amarhe okuba ugqogqo lwetalente lwee-Idols lungahlehliswa.

UCliff uthe ntimfa amaphepha asemthethweni phambi kweM-Net ngenxa yokugxothwa kwakhe kwinkqubo yee-Idols.

UM-Net wabika ukuba ugxothe lo kaCliff ngeentetha azenze emva kwengxoxo-mpikiswano engobuhlanga edalwe nguPenny Sparrow.

NgoLwesihlanu, amagqwetha kaCliff anike uM-Net amaxwebhu asemthethweni, aze ngoMvulo avakalisa ukuba izinyanzeliso zawo aziselwanga so, esithi ayaqhuba necala lezomthetho.

U-Eric Mabuza, noyinxalenye yegqiza lamagqwetha amele uCliff, naye ukungqinile ukuba indumasi yegqwetha, uDali Mpofu, uzakukhokela kulo nyewe.

Ukanti noxa kunjalo, ii-auditions zokukhangela iimvumi ezilandelayo zizakuqhubekeka ukuqala ngomhla we-30 kuJanyuwari eThekwini.

Encokola nabemithombo yeendaba, intloko yezopapasho eM-Net, uNondumiso Mabece uthi eli ayilotyala.

“Okwangoku, akukabikho tshintsho kwinkqubo yee-Idols.”