Ibali elibuhlungu lenkedama ngenxa yeCovid!

AMAGCISA kule mpelaveki aza kuhlangana, ebalisa ibali elibuhlungu ngendlela athwaxwe ngayo kukufika kweCovid-19.

UDumza Maswana, uNtsika Ngxanga, uPoetSoul, uPutuma Tiso, uXabiso Zweni, uNomabotwe Mthimkhulu kwakunye noSihle Sofute, baza kube bedibene kwiqonga iAntheneum, eliseCentral, eGqeberha (ebikade isaziwa njengeBhayi) ngeCawa, umhla we-7 kweyoKwindla.

La magcisa aza kube edibene kwikhonsathi ebizwa Lovehouse Experience Lamentations Concert eququzelelwe yiPoeticSoul Lovehouse of Entertainment.

ULelethu Mahambehlala owaziwa njengoPoeticSoul, osungule esi siganeko, uthi iinjongo kukujonga indlela uluntu loMzantsi Afrika oluqubisene ngayo nale ntsholongwane ibangele uqulukubhode.

“UZweni uza kuvula le khonsathi ngobuchule bakhe beqonga, obuza kuthi bubonakalise imeko yomntwana waseAfrika osandul’ ukubayinkedama, obuthe ubuntofontofo nolonwabo bobomi bajika bayincindi yekhala kuba abazali bakhe besutywe kukufa yiCovid-19,” kubalisa uPoetic Soul.

UZweni uza kulandelwa nguMaswana, oza kuthi acule ingoma yokuthuthuzela lo mntwana usebuhlungwini emva kokubalisa ibali lakhe.

UPoeticSoul uza kwenza nombongo kamama oziva engenamandla, ocela ungenelelo kuThixo.

Lo mcimbi kaPoeticSoul uxhaswe ngezemali yiPresidential Economic Stimulus Project (PESP) ephantsi kweNational Arts Council (NAC).

Le projekthi iza kuthi idale imisebenzi yabantu abangama40 kwakunye namathuba kumashishini amancinane aseNelson Mandela Bay.

Izitulo ngama50 ukuthobela imigqaliselo yeCOVID-19. Khawuleza uzifumanele elakho itikiti ngeR100 ku: 0715500362.