Icham kwabafuna ukulingisa kwimidlalo kamabonakude

INGABA useMonti? Unephupha lokulingisa kumabonakude,
unqwenela ukwazi ngcono ngekhondo lokulingisa okanye iqonga lemidlalo
kamabonakude gabalala, ukuba kunjalo, eli lithuba lakho.

 

Indumasi yemidlalo kamabonakude, uChumani Pan, uza nolwazi
kwabo basakhulayo nabanqwenela ukudlala kwimidlalo kamabonakude njengaye.

 

Abo baseMonti nakwiindawo ezikufutshane baza kufumana
uqeqesho oluntsukumbini simahla kule nzalelwane yaseMooiplaas.

 

Ebalisela I’solezwe ngale nkqubo, uPan uthi usabele
kwizicelo zabo banomdla ngokwazi ngcono ngokulingisa kwiifilimu.

 

“Emva kokucelwa ngabantu abaninzi abafuna ukwazi banzi
ngokulingisa nangeqonga lemidlalo kamabonakude, ndigqibe kwelokuba ndisabele
kwelo khwelo,” kutsho uPan.

 

UPan uthi uyazazi iindleko zokuya kufundela ukulingisa
(Acting) kwizikolo ezifana neAFDA, iCity Varsity namanye amaziko okufundela
ukulingisa.

 

“Ndiza kwabelana nabo ngolwazi oludinga imali elininzi
ukuze ulifumane.”

 

UPan, ofumene iimbasa eziliqela ngokulingisa
kwimidlalo kamabonakude waziwa kwimidlalo efana neMontana, Ashes to Ashes, Igazi,
Isithembiso, Loxion Lyric, Shooting Stars, The Docket neminye eliqela.

 

Lo mdlali kamabonakude uza kufundisa phakathi kwezinye
izinto ngendlela yokulungiselela uvavanyo (audition) lokulingisa kumdlalo
kamabonakude, intengiso, ukufumana i-agency, isigama esisetyenziswa
kumabonakude nendlela yokubhatalwa.

 

Uthi unethemba lokuba olu qeqesho luza kukhula xa
efumana inkxaso ngokwasepokothweni ukuze lunwenwele nakwezinye iindawo.

 

“Ndinqwenela ibe zinyanga ezintathu nangaphezulu
ndifundisa abantu ngokulingisa, emva koko sibe ne-agency eza kuza izokukhetha
italente ze iyityikitye phantsi kwayo,” kutsho uPan.

 

Kolu qeqesho kulindeleke abo bathabatha inxaxheba
banikwe ithuba lokubonisa ngesakhono sabo eqongeni.

 

Olindelekileyo ngulowo uneminyaka eli-18 ukuya kuma-40
ubudala.

Ungalibali ukuphatha incwadi yokuqokelela ulwazi
olufumanayo.  Ithamsanqa lakuwela abo
bangama40 bokuqala ukubhalisa.

Ukuthatha inxaxheba tsalela kulo mnxeba: 083 427 0749
okanye 071 193 5743.