IDOLS: INtshona Koloni imlinde ngamehlo abomvu uYanga

YANGA SOBETWA, 17, ephumelela ukhuphiswano lweIdols SA Season 14 kumsitho wokuvala eTop Arena eCarnival City. UMFANEKISO: Mzansi Magic noArmand Hough / African News Agency (ANA)

Kapa:

Luncume olukabhlankethe uluntu eNtshona Koloni nakwilizwe loMzantsi Afrika jikelele emva kokuphumelela kukaYanga Sobetwa (17), kukhuphiswano lomculo weIdols ku2018.

Kungoku nje uYanga, osuka kwilokishi yaseDelft, nedume ngobundlobongela, uyibeke kwindawo entle kwimephu yeli ngesakhono sakhe sokuba yimvumi ephume izandla kwi-Idols zalo nyaka.

NgeCawe, uYanga ubambe indawo yokuqala kolu khuphiswano lomculo.

Kulo nyaka abalandeli bolu kuphiswano bathumele iivoti ezikwizigidi ezilikhulu elinamashumi amane anesibini (142 million).

Amakhulukhulu wabantu baseDelft kuquka noluntu oluphuma mbombo zone eNtshona Koloni ngeCawa, umhla weshumi elinesibhozo kule iphezulu, babuthelene kwibala lezemidlalo iVoorbrug eDelft nalapho bebelinde ngamehlo abomvu ukubhengezwa kukaYanga njengalowo uphumelele kolu khuphiswano, yaye uluntu beliqinisekile ukuba le ntwazana yakwaSobetwa iza kuphumelela ngaphandle kwamathandabuzo.

Kubantu abebe yinxalenye yalo msitho kuquka uBonginkosi Madikizela onguMphathiswa wokuHlaliswa koLuntu eNtshona Koloni kwanoMphathiswa wezeMpilo kweli phondo uGqirha uNomafrench Mbombo.

UZimkhitha Ngwekazi, 22, ongumzala kaYanga, waqiniseka kwasekuqaleni yaye wayemthembile ukuba uYanga uza kuphumelela kwi-Idols. UZimkhitha wenza izifundo zakhe zePublic Management kwiYunivesithi yaseStellenbosch.

UYanga,17, ngumfundi webanga lesithoba kwisikolo samabanga aphakamileyo iRhodes, eMowbray eKapa. Ungumntwana wesibini kubantwana abathathu kokwabo.

Esi sisihlandlo seminyaka emibini ilandelelana iNtshona Koloni iphumelela ukhuphiswano lweIdols. Kunyaka ophelileyo, olu khuphiswano lwaphunyelelwa nguPaxton Fielies,18.

UYanga wazenzela igama lusaqala olu khuphiswano nanjengoko esebenze ngokuzinikela eqinisekisa ngenene ukuba uza kuliphumelela nokuba kumnyam’ entla. Kungoku nje ingoma yakhe athe wayishicilela iScars (All Over Me) iphala phambili kwintengiso ye-iTunes kweli loMzantsi Afrika. Le ngoma sele inalo noshicilelo lweVideo. UYanga ubambe ngazibini kubalandeli nabaxhasi bakhe abathe bamvotela ze bambeka ethubeni lokuphumelela.

Ngoku uluntu kweli leKapa lumi ngeenzwane lulindele ukuya kwamkela uYanga kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe saseKapa ekulindeleke agaleleke kungentsuku zatywala nangona lungekabhengezwa usuku aza kufika ngalo.