Igqiyazana elingenele uMiss Heritage licela inkxaso

UYolokazi Dana ongumfundi kwiYunivesithi yaseFort Hare, owenza izifundo zeSociology ucela iivoti.

UYolokazi yinzalelwane yakuQumbu eminyaka engamashumi amabini anesine ubudala. Ungomnye wabagqatswa abaphambili koonobuhle kukhuphiswano lukaMiss Heritage, emele iphondo laseMpuma Koloni.

UMiss Heritage lukhuphiswano loonobuhle lukazwelonke noluzakubanjelwa kwiphondo laseFreystata ngenyanga yamagugu namafa (eyoMsintsi).

Umgqatswa ophumeleleyo uzakumela uMzantsi Afrika kwilizwe lase-India. Encokola neli phephandaba uthe, “Ndingenele uMiss Heritage kuba ndinothando lwabantu, kwaye ndizingca ngokuba ngum-Afrika.

UMiss Heritage ugxile ekufundiseni nasekuphuhliseni inkcubeko nemveli kubantwana abasakhulayo abafana nam,’’ utshilo uDana

UDana uqinisekisile ukuba olu khuphiswano lujonge ekuncedeni luphuhlise abanye abantu, ingakumbi abasakhulayo, esithi ezinye zezinto abazenzayo kukujonga iintswelo neemfuno kwiindawo abahlala kuzo, yena uDana ujonge ngakumbi ekuncedeni abantwana abasakhulayo kwizikolo ezihlelelekileyo, ingakumbi abantwana abangamantombazana, wona akholelwa ukuba aneentswelo ezininzi kunamakhwenkwe.

Olu lukhuphiswano lwesibini kuDana, olokuqala waluphumelela eYunivesithi yaseFort Hare njengenkosazana yesibini (2nd Princess).

Uqinisekisile ukuba olu kuphiswano lukaMiss Heritage aluyi ndawo koko luzakuhlala apha eMpuma Koloni, ebongoza ukuba avotelwe ukuze aphumelele.

Ukuvotela uYolokazi Dana: Ukhangela kwikhasi lonxibelelwano lukaFacebook * – ‘Yolokazi Dana’ okanye ukhangele * – ‘Miss Heritage South Africa Intenational’ ucofe kwitsheyina lika ‘vote’ elizakube livelile phantsi kukaYolokazi Dana.