Iinguqu kwiRadio 2000!

Isikhululo seSABC, iRadio 2000, yenze utshintsho kubume beenkqubo zesi khululo.

Oku kuza emva kokulahla kukaCarol Ofori obesenza inkqubo yangentlazane ebizwa Queens of Grace, ukususela kuCanzibe ka2019.

UOfori, ogqibelise ngoLwesihlanu umhla we30 kweyeDwarha kwiRadio 2000, uzibandakanya isihlandlo sesibini ne-East Coast Radio yaseThekwini.

Elinye lamanina athandwayo kwesi sikhululo, uNtombikayise Phiri, obesenza inkqubo ethi Life, Love and Music phakathi koMvulo ukuya ngoLwesine ngentsimbi yeshumi ebusuku, uza kuvala isikhewu esishiywe nguCarol phakathi kweyesithoba neyeshumi elinesibini ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu kwinkqubo ethi ‘Better Together “.

UMmatsheko Mosito uza kungena ebusuku ngeyeshumi ukuya kwabhadakazi esithi ‘Essence and Rhythm’.

USydney Baloyi obefudula esenza inkqubo ethi ‘Golden Classics’ ngoLwesihlanu, ukususela ngecala emva kweyesixhenxe ukuya kweyesithoba ebusuku, ngoku uza kuphinda enze le nkqubo inye ngeeCawa phakathi kweyesithoba neyeshumi elinambini ebusuku.

Umsasazi ophum’ izandla kwiRadio 2000, uIke Phaahla, ukongeza kwinkqubo yakhe yangeeCawa ethi ‘The Retrospective’ ngentsimbi yesithandathu ukuya kweyesithoba ebusuku, ngoku uza kwenza nenkqubo ethi ‘Solid Gold Saturdays’, phakathi kweyesithoba neyeshumi elinambini ebusuku ngoMgqibelo.

Obambele njengeManejala yeRadio 2000, uHazel Tlhabanyane, ephefumla ngolu tshintsho uthe: “Nanjengokuba uCarol ehamba kwesi sikhululo kuye kwayimfuneko okokuba sigcine amanina ebonakala kuluhlu lweenkqubo zaphakathi evekini. Ukusa uNtombi phakathi ko9 no12 yeyona nto ifanelekileyo, engazakhelanga gama nje kuphela kubaphulaphuli, kodwa ekwazibonakalise nanjengorhasatsha kwiingxoxo ezifunwa ngabaphulaphuli beRadio 2000, ” utshilo, ekwanqwenelela nabasasazi okuhle kwiinkqubo zabo ezintsha.