Iinkqubo ezintsha, abasasazi abatsha eTruFM

Zintsha kraca
iinkqubo zeTruFM ukususela ngoMvulo umhla wokuqala kuTshazimpuzi 2019.

 

Abaphulaphuli baza
kuvuka ngenkqubo entsha yebhrakfesi ethi ‘truMornings’ neza kubhexeshwa
nguReggie Solani.

USolani, obuyela
eTruFM isihlandlo sesibini, kulindeleke avalelise kubaphulaphuli boMhlobo
Wenene FM ngomso, ukulungiselela indlela eya eBhisho ukuqala uhambo olutsha.

 

ITruFM ikwabhengeze
ukuba uPhethu Soga, obekade ekunye noLuks Gidane kwinkqubo iLPL, uza kufudukela
kwinkqubo yeendaba iTruNewsHour@11 ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu phakathi
kwentsimbi yeshumi elinanye neyeshumi elinesibini ngentlazane, nangeCawa
phakathi kweyesihlanu neyesithandathu malanga.

 

“UPhethu waziwa
ngezimvo zakhe ezibukhali ngemiba yeendaba, ngoko le nkqubo iza kumenza
anxibelelane kakuhle nabaphulaphuli ngemiba yeendaba,” kutsho iTruFM kwingxelo
ebhalwe phantsi.

 

UBlaq Maci uza
kuthabatha inkqubo ethi TruExperience ephakathi kweyesibhozo ukuya kweyeshumi
elinanye kusasa, emva kwenkqubo kaReggie.

 

Ukanti uAJ Maclean
uza kusuka kwinkqubo yasemini ezibandakanya noReggie Solani kwinkqubo
yebhrakfesi. Ukushenxa kukaAJ kwinkqubo yasemini kuthetha ukuba uBuck Matyila
uza kusasaza eyedwa iTruAfternoon.

 

Abaphulaphuli baza
konwabela iyure eyongeziweyo kwinkqubo kaMam’K ethi Hlalani Kum, Mna ndihlale
kuni- phakathi kweyesixhenxe neyeshumi ebusuku, eyakulandelwa yinkqubo ethi
After Hours noDe Lukes ukuya kwintsimbi yokuqala ekuseni.

 

Esi sikhululo
sikwabhengeze nokuqeshwa komsasazi omtsha wenkqubo yeHip Hop iGround Zero
uMakhi Yahkeem Fibi.

 

 

Nalu uluhlu
lweenkqubo ezintsha:

 

Mvulo –
Lwesihlanu:

 

 • 01h00 – 03h00 Makhosandile
  Mpunzi – Ekuseni.
 • 03h00-05h00  Amanda Mzamane – Joyride
 • 05h00 – 08h00 Reggie Solani noAJ
  Maclean – truMornings
 • 08h00 -11h00 Blaq Maci –
  truExperience
 • 11h00 – 12h00 Phethu Soga –
  truNewsHour@11
 • 12h00 – 15h00 Buck Matyila – The
  Midday Frequency
 • 15h00 – 18h00 Luks Gidane
  noLunga Mantakana – Drive326EC
 • 18h00-18h30 Gift Nongqotho –truNews@6
 • 18h30-19h00 Babalwa Gxowa –
  Incoko
 • 19h00 – 22h0 Bathandwa “Mam K”
  Kwatsha – Hlalani Kum
 • 22h00 – 01h00 Dee Lukes –After Hours

 

 “ Isikhululo siyazingca ngokuniphathela eli
qela lifeleyo yitalenete, eza kuza neenkqubo ezitshisayo kulo nyakamali mtsha,”
kutsho obambele njengeManejala yeTruFM uMasixole Mdingane