IiSATMA zibhengeza abafanelwe yimbasa

Abakwezolonwabo eMpuma Koloni abaquka iimvumi nabasasazi kumculo wesintu baza kuzazi kule mpelaveki ukuba ingaba amagama abo aphakathi kwabatyunjwa beeSATMA kusinina.

Ithuba lokuzityumbela ukuzuza imbasa kuMawonga oMculo weSintu (SATMAs) livalwe ngomhla we22 kweyeKhala 2022.

Kulo nyaka iiSATMA ziza kubamba umsitho weshumi elinesixhenxe wokuwonga abo baveleleyo ekugcineni inkcubeko nomculo wesintu.

Abaququzeleli bathi iiSATMA zifumene inani elivisayo leemvumi namaqela angenela ukufumana imbasa.

“Iimvumi namaqela kweli thuba bezikwazi ukuzifunxela (download) ifomu yamangenelo kumnatha weeSatma kwaye zithumele amaxwebhu okungenela nge-email. Oku kuquka ukufaka amangenelo ngeWhatsApp,” kutsho uKeletso Dlamini weSATMA.

UDlamini uthi baziqhwabela izandla beziSATMA ngokwenza oku nanjengoko kwenze ukungenela kwaba lula.

“Kumacandelo angama27, iiSATMA zifumene ngaphezu kwama4500 amangenelo kumacandelo ohlukileyo,” kutsho uDlamini.

Abatyunjiweyo baza kubhengezwa kumsitho oza kubanjelwa eMalahleni eMpumalanga ngoMgqibelo we30 kweyeKhala.

Eqongeni kuza kutshila uMduduzi Ntuli oliqhula nokwangumbhexeshitheko wosuku, imvumikazi uNomfundo Moh, uKarabo Mogane wodumo lwee-Idols noMukosi.

Amaqela omxhentso aquka amaSwati, amaVenda, abeTswana neMarimba – aza kube etshila eqongeni.