IiSATMA zibhengeze abachongelwe iimbasa

Abachongiweyo eqongeni kumsitho weSATMA.

Lubhengeziwe uluhlu lwamagama abo bathe bachongwa kwiimbasa zeSouth African Traditional Music Achievements (SATMA) nabazakufumana amawonga kulo nyaka.

Lo msitho ububanjelwe eSABC Radio M1 Studio eAuckland Park, kutshanje.

IiSATMA nezibanjwa minyaka le, ziwonga abo bathi baqaqambe kumculo wesintu, inkcubeko, kwanokugcina ilifa.

Abo bebeyinxalenye yalo msitho wokukhutshwa koluhlu lwabo baza kuwongwa, bathe badlisela ngenkcubeko yabo ngezinxibo zesintu ezahlukahlukeneyo.

UJessica Mbangeni esonwabisa.

Ukanti uluntu lonwatyiswe ziimvumi ezifana noZuko, Amahle, Miss Hilary, Amalethukuthula, Jeremiah Fyah Ises, uJessica Mbangeni nabanye.

Umsunguli weeSATMA uDumisani Goba uthe nanjengoko ngaphambili iiSATMA ziqhele ukuwonga amaqhawe athi alwela inkululeko kweli lizwe kuquka nehlabathi jikelele, nakulo nyaka benze njalo.

UGoba uthe wanika iwonga ukuhlonipha igalelo likaSolomon Kalushi Mahlangu, ngethuba kubhengezwa abachongelwe amawonga.

Ngokwengxelo yabeSATMA bayi136 abangeneleyo kumacandelo angamashumi amabini anesixhenxe (27) ohlukeneyo.

Xa unomnqweno wokubona amabakala nendlela yokuvotela omthandayo kwezi mvumi, ungatyelela kwa: www.satmaawards.co.za

Xa uvota ubhala igama lalowo umchongayo, uthumele ikhowudi esecaleni kwegama lakhe ku49495, iSMS ixabisa iR1.50.

IiSATMA kulo nyaka zizakubanjelwa kwiphondo laKwaZulu-Natal, eDCC Dome, eDurban, ngomhla we-15 kwinyaka kaDisemba.