Ilizwi eliyolisayo likaLady Dee

AWUKWAZI ukuthetha ngabasasazi boKhozi FM kodwa umshiye ngemva uDudu “Lady Dee” Khoza.

Namhlanje uKhozi FM luyagaleleka eMpuma Koloni luzokuzazisa kubaphulaphuli beli phondo. Namhlanje abasasazi besi sikhululo bazakube beseLusikisiki naseMthatha, bezonwabisa nabaphuliphuli.

ULady Dee, umsasazi onelizwi elithi ndimamele, ubhexesha inkqubo ethi JABUL’JULE.

Le nkqubo uyifumana rhoqo phakathi evekini ukusukela ngentsimbi yesithoba kusasa ukuya emini emaqanda.

Sele iyiminyaka lo msasazi esenza le nkqubo. Inkqubo yakhe ixovula imiba echaphazela oomama apho iye inyathele imixholo emalunga nokuphuhliswa kwamaphandle, kwanokukhuthazwa kwamanina.

Ukwenza le nkqubo ibe yimpumelelo, uLady Dee uncediswa ngabavelisi uBabheke Mthethwa kwakunye noBonga Sphongo Dladla.

ULady Dee ukwanazo nezinye iinkqubo azenzayo kwesi sikhululo ezifana nethi Emajukujukwini (“Amajukujuku” ne(AmaSheilas).