Imbasa kumdlalo okhalimela iGBV

Xabiso Zweni

UMNYHADALA wezobuGcisa kaZwelonke uqwelwe nge2020 Standard Bank Ovation Awards, ubhiyozela loo magcis’ azijul’ ijacu, ekhwela eqongeni elingaqhelekanga lobuxhakaxhaka bale mihla (virtual).

Lo mnyhadala (vNAF2020) , oqhube ukuqala ngowe25 kweyeSilimela de yangumhla wokugqibela kweyeKhala, ubonise ukunyamezela nokuzinikela kwamagcisa kweli xesha linzima leCovid-19 – equlunqa imisebenzi enika ulwazi neyonwabisayo kwihlabathi jikelele.

Umdlalo weqonga kaXabiso Zweni, oveliswe yiMasifunde Learner Development kwilokishi yaseWalmer eBhayi, ube phakathi kwemisebenzi yobugcisa ethiwe jize ngeembasa.

UZweni, ozibiza njenge-Son of Theatre, onkaba iseSomerset East kweli leMpuma Koloni, nosele ezinze eBhayi kungoku nje, ngumbhali nomlawuli walo mdlalo weqonga othi ‘The Beast in Him.’ Lo mdlalo uwongwe ngembasa yesilivere kulo msitho weveki ephelileyo.

Encokola nephephandaba I’solezwe lesiXhosa, uZweni uthi kumothusile ukuqwalaselwa komsebenzi wakhe ngabavelisi balo mnyhadala.

Kwiminyaka eli12 uZweni etsholoza kwiqonga lalo mnyhadala wobugcisa oqhele ukubanjelwa eMakhanda, eli ibe lityeli lokuqala ehlonitshwa.

“Kundothusile, kuba kuye kwafuneka ndiqulunqe into enokubukeleka kumaqonga e-online, ndakhetha ukufaka uThe Beast in Him ocatshulwe kumdlalo wam othi ‘Bhuti is the Beast’ ukulungiselela uvirtual,” kuphawula uZweni.

Lo mdlali weqonga ophum’ izandla sele eqokelele iqela leembasa egameni lakhe.

Kunyaka ka2006 ngethuba esekunyaka wokuqala wemfundo eStage World Theatre eBhayi, apho wayeqeqeshelwa khona esi sakhono sokudlala eqongeni, wawongwa ngembasa yoyena uthembisayo kwezeqonga (Most Promising Perfomer) kumawonga weHerald Showtime. Ngo2015 nango2016, wawongwa liSebe lezobuGcisa neNkcubeko, ngo2018 wanikwa iwonga kwiStars of the Eastern Cape.

“Le mbasa yeyokuwonga umdlalo wam weqonga okhumbula abo bathe babhubha kule minyaka, bebhubhela ezandleni zabo babaziyo kwanabo bangabaziyo (gender based violence),” kutsho uZweni.

Ezi mbasa bezisasazwa ngqo kwiFacebook kwaye bezibukelwe ngabathandi bezobugcisa kuzwelonke.

Abaphumeleleyo bebewongwa ngeBronze, iSilivere neGolide.

Phakathi kwabo baphumeleleyo bekukho imvumi uSimbone noXolisile Bongwana ozakhele igama kwezomdaniso

Abaphumelele ibronze bagoduke neR3000 emnye, abaphumelele isilivere bafumana iR6000, ze abemke nembasa yegolide bafumana iR10 000.