Imbi imeko yemvumi etyiswe ityhefu!

Nokubongwa Phenyane

Imvumi uRethabile Khumalo.

Imvumi yoMzantsi Africa uWinnie Khumalo upapashe ukuba mbi kwemeko yentombi yakhe ekwayimvumi kweli uRethabile, nesesibhedlele emva kokudliswa ngetyhefu ngumhlobo wayo.

UWinnie uveze ukuba oku ubegqibe kwelokuba akugcine kuyimfihlo de intombi yakhe ilulame, koko imeko yayo iya isiba mbi kakhulu.

Ecacisa kwikhasi lakhe lonxibelelwano uInstagram, uthe intombi yakhe uRethabile sele eneveki esesibhedlele, kwaye sele efumene utyando amatyeli amathathu.

“Ulwela ubomi bakhe esibhedlela, kwaye imeko yakhe endaweni yokuba ibe ngcono, iya ibambi kakhulu. Ndibone kungcono kwaye kudingeka ukuba ndixelele abathandi bale mvumi ezi ndaba, ndingathuli ngoba kum kubuhlungu.

“Emva kokwenziwa kwakhe utyando amatyeli amathathu, bekubonakala ngathi imeko yakhe iza kuba ngcono, kodwa kuya kusiba kubi kakhulu. Ubonisa ukuba ngcono, kodwa imeko yakhe iphinde itshintshe ibembi kakhulu,” utshilo uWinnie.

Ukwacele uluntu ukuba lumthandazele njengokuba naye njengomzali le meko inzima kuye.

Ukanti akanikanga nkcukacha zokuba intombi yakhe ilaliswe kwesiphi na isibhedlele.

Abanye oosaziwayo nabaphuma kumacandelo ohlukeneyo zibothusile ezi ndaba, kwaye bavelana naye kule meko ajongene nayo uWinnie.

Inkosikazi kaHashi Elimhlophe, uLinah Ngcobo uthe: “Siyathandaza s’thandwa sam, konke sikunikela kuMdali njengokuba sisitsho isibhalo kwincwadi kaIsaya 53v5.”

Ukanti uLerato Mvelase uthe: “Hayi bo, inga uThixo angangenelela.”

US’dumo Mtshali uthe: “Inga angaphila ngokukhawuleza, uThixo akupholise Rethabile.”

Oku kwenzeka nje emva kweeveki ezimbini uRethabile ekhuphe ingoma yakhe entsha ethi Egalile.