Impolo nomcul’ omnandi Ebubeleni

USUKU lweNkcubeko, umhla wama24 kweyoMsintsi, lusuku lokubhiyozela ubutyebi bemvelaphi yethu kwaneentlobontlobo zenkcubeko yethu. Le mini ibekelwe bucala kwikhalenda yoMzantsi Afrika ukuze kubhiyozwe ngemixhentso, ingoma kutyiwa okwesintu.

IGqeberha nayo ayishiyekanga kule mibhiyozo nanjengoko iMahambehlala Communications iza kube isindleke iAll White Heritage Day Picnic.

Iimvumi ezithandwayo ezifana noZonke Dikana, uNomfundo Moh, uNtsika, uBongeziwe Mabandla, noPutuma Tiso ziza kutsholoza eqongeni.

Abaququzeleli bathi isinxibo solu suku simhlophe qhwa sivangwe sisintu.

“Injongo kukubhiyozela iNkcubeko ngelixa sidalela iimvumi zethu, oosomashishini abancinane, oonostendi, iigaraji, iindawo zokutyela neehotele amathuba engeniso ngale mini yokugaleleka kweendwendwe zethu,” kutsho uMarc Mahambehlala onguManejala weeNtengiso eMahambehlala Communications.

Uthi kuza kubakho nokutya kwesintu okuthengiswayo ngale mini kuquka nemarike enezinto zesintu ezenziwe ngesandla, abahlohli beentsimbi, ubucwebe, abayili beempahla zesintu njalo njalo.

“Le yenye yeekhonsathi ezihlakulela uMnyhadala weEbubeleni ongoDisemba,” kutsho uMahambehlala.

Ababhexeshi bomsitho nguMafa Bavuma woMhlobo Wenene kwakunye noMmeli Notsh.

IMahambehlala Communications ibambe ngazibini koogxa bayo abafake isandla kule pikiniki nabaquka iNational Lotteries Commission, iEastern Cape Parks and Tourism Agency kwakunye neNkqubela FM.

Amatikiti afumaneka eWebtickets, ePick n Pay naseBoxer ngeR295.

Lo mcimbi uqala ngentsimbi yeshumi elinanye kusasa de ibe ngeyesithandathu emalanga.