IMuvhango ikhuphe isilumkiso!

ISILUMKISO esikhutshwe ngumdlalo iMuvhango! Lo mdlalo kamabonakude ukhuphe isilumkiso ngobuxoki obujikelezayo.

La mampunge ajikelezayo amema abo banqwenela ukuba ngabadlali bemidlalo kamabonakude ukuba beze kwii-audition zabalinganiswa abaliqela beMuvhango ngentlawulo yemali engange R300.

Le ntlonti iquka iinkcukacha zendawo ekungenelwa kuyo, kwaye ikwathi ii-audition ezo ziqhubeka enombolo 224 Louis Botha Avenue e-Orange Grove. IMuvhango ithi, obu bubuxoki bodwa.

UMorishe Matlejoane oyi-Associate Producer yeMuvhango ukungqinile okokuba le yintlonti, kwaye esithi lo mdlalo kamabonakude ubuqhawulile ubudlelwane nee-arhente zabadlali obuthe lo mdlalo wazisebenzisa minyaka le.

Kubonakala ngathi mntu othile osebenza nezi-arhente uyabandakanyeka kweli gumgedle.

UMatlejoane uyacacisa: “Le migulukudu ngelishwa isebenzise igama le-arhente yokukhangela abadlali nebesiyisebenzisa iminyaka eliqela, ngenxa yoko, asinayo enye indlela ngaphandle kokuqhawula ubudlelwane bethu neBecky Casting Agency.”

Oku kuza kanye xa umdlalo kamabonakude iRhythm City imaxhaphetshu ikhangela umdlali kamabonakude.

Lo mdlalo ukhethe ukwenza oku ngokusebenzisa unxibelelwano lomnatha. Kaloku nayo iRhythm City yakhe yafumana esi sifunyenwe yiMuvhango kunyaka ophelileyo.