Incwadi kaMavimbela ingembali yamaMpondo

UMNQWENO woMbhali woNcwadi lwesiXhosa, uMzoli Mavimbela, kukuba incwadi yakhe entsha ethi Amazwembezwembe kaGxuluwe ifundiswe ezikolweni kwaye iguqulelwe nakumdlalo weqonga.

Le ncwadi, ebhentsisa imbali etyebileyo ngesizwe samaMpondo ikhutshwe kunyaka ophelileyo emva kokubhalwa isithuba seminyaka elishumi.

Ibali elikule ncwadi libali eliyingqwebo kodwa liqanyangelwe ngophando ngeengontsi zasebukhosini bamaMpondo aseQawukeni nawaseNyandeni.

UMavimbela uthi amazwembezwembe sisaci esithathwe kumahla ndenyuka aviwa nguGxuluwe mhla ehlangabezene nabaThwa.

UMavimbela uthi uphando uluqale ngo2002 emva kokubaliselwa ibali elibuntsomirha ngutat’ omdala wakwaMbangatha, kwaNyawuza eMtyu.

“Yiloo mbali yamaMpondo yayibaliswa ngutat’ omdala eyaqandusela intlantsi yokuphemba le ngqwebo. Amasolotya athile ngomnombo wamaMpondo ndiwanyibe kwiincwadi noovimba ababhaliweyo. Ndiye ndayiqalisa ngo2014 ukuyibhala phantsi, ndikhuthazwa nguNjingalwazi uNcedile Saule eNMU,” kutsho uMavimbela, okwanguNontlalontle.

Amazwembezwembe kaGxuluwe apapashwe yinkampani kaNkuthalo Media eKapa.

Uthi okwamqhubela ekubhaleni le ncwadi kukuphawula ukuba azikho iinoveli eziluhlobo lwe-ethnografi.

“Phofu ke kunqabe kwancwadi ezo zibhalwe ngamaMpondo, ewe uMnu. Kholekile Manciya waseLusikisiki, uMnu. Malibongwe Ngcai waseNgqeleni, noMnu. Z. S. Mdlengele waseNgqeleni bakhe babhala kakhulu iincwadi ezinamabali angamaMpondo kodwa ilima lidal’ uqilima kunomth’ uzimele ukukhulisa isizwe, ” kutsho lo mbhali waseSajonisi.

Le ncwadi kaMavimbela ifundwa kuMhlobo Wenene FM kwinkqubo ethi Ufundo Lwencwadi.

UMavimbela uthi akube ekhuthazwe nguNjingalwazi Saule ukuba abhale angemi ngo2014, zange aphinde ajonge mva. Sele epapashe iindidi ngeendidi zeencwadi ukususela ngoko.

Usandul’ ukukhupha incwadi eyingqokelela yemibongo ethi Thungani Zinjoli Sinxaniwe. Le ncwadi uyibhale ekunye noPhila Rasmeni, uAthi Dyantyi noSiwaphiwe Shweni.

Lo mbhali umatasatasa esenza izifundo zePhD kwiAnthropholoji. Uthi unobangela woko ufuna ukufundisa banzi ngamaMpondo nangendlela athetha ngayo.