Incwadi yesiXhosa ekhahlela kumsasazi ongasekhoyo

Kukhutshwe incwadi yesiXhosa ebhalwe ngomsasazi ongasekhoyo woMhlobo Wenene FM uBulelani Koyo.

Le ncwadi yemibongo ithi Ezinye Iingcambu Azifi Kuphele.

Inemiyalezo eyahlukileyo nekhahlela okaKoyo ngomqela awudlalileyo ukuphuhlisa ulwimi nababhali, ngakumbi abantetho isisiXhosa.

UKoyo usweleke kweyeKhala nyakenye, emva kokudlakatheliswa ngumhlaza wesibindi.

Ngaphandle kokwenza inkqubo yoMculo weeKwayala, uKoyo ebesenza Ufundo Lwencwadi, apho afunde iincwadi eziliqela zababhali besiXhosa, ekukho kubo uYamkela Ntwalana noMzoli Mavimbela.

Bakwishumi elinesibini ababhali abathe badibana babhala le ncwadi.

“Isigqibo sokuba siyibhale sithathwe ngokaMjakuca (omnye wababhali) emva kokuvakala kweendaba zokuwa kukaMnu. Koyo. Wathetha bucala noMnu. Ntwalana bahlaba ikhwelo kuFacebook lokuba iimbongi mazihlangane zigxwale emswaneni ngokuthi zibhale imibongo ngoKoyo. Laqanduselwa apho ke ilima eliluqilima laba babhali besenza iWhatsApp group benxibelelana khona, uMavimbela wayihlela felefele, uTyutulo wayipapasha emva kokuba aba babhali besebenzisana noMnu. Mbulelo Ngewu ukunxibelelana nabosapho,” uMzoli Mavimbela onguMbhali noMhleli ubalisele I’solezwe lesiXhosa.

UMavimbela uthi bachukunyiswe lifuthe negalelo lo msasazi ebenalo kwezobugcisa nenkcubeko.

“Nokuvuselela ke umnyele nesingci kubabhali abasebatsha, ekwenza oko ngokungazinikeli mva iincwadi ezibhalwe ngabo,” kutsho uMavimbela ethetha ngoKoyo.

Kule ncwadi kukho imibongo efana nothi Ilizwi likaJotela.

“Lo ngumbongo obhalwe ngumama uBuzani etyibela, ezobela umfundi omaziyo nongamaziyo uKoyo,” kwazisa uMavimbela.

Omnye umbongo okule ncwadi uthi Ezinye iingcambu azifi kuphele.

“Lowo ngumbongo obhalwe ngokaMavimbela esibonisa okanye eveza ubugcisa bokuba lo kaKoyo uyaphila nakwelemimoya, ukuba ke bekungenjalo ngeyingakhange kub kanti le ncwadi ibhaliwe.”

Eminye imibongo efumaneka kule ncwadi yile: Hamba akunani Jwarha, Uwile umthi oziqhamoqhamo, Kwabo baphoswe zizapholo, Uthando lokwenene, Imihla yokuphila kwethu, njalo njalo.

Ababhali abakule ncwadi baquka uOlwethu L. Mjakuca, uMzoli Mavimbela, uNkuthalo Tyutulo, uYamkela Ntwalana, uLandisile Magwaxaza, uMandlakayise Mfanta, Iviwe Mathe, Nompumezo Buzani, Andisa Mbali, Mihlali Blackie, Yonela Sidlai noEzile Zagagana.

“Wenze into enqabe kakhulu, ekuqatshelweni kweencwadi ezibhalwe sithi nokuzinika ithuba. Asikwazanga ukuthula sisakuva ukuba umgqeku weenkomo ezimdaka zakuloSoga ufunyenwe ngumanz’ abomvu wade woyisakala. Besinethemba kuba besele siyibonile inkunzi ematholeni futhi ibonakala isakulithwala itshoba ukuba iya kusenzela amathole amahle. Yiloo nto ebeyimbangela yokuba senze umqulo welima noya kuba sisikhumbuzo sokuphila kwale ndedeba, injongo ikukuba igama lakhe lingafani nebibi ukuhla nemifula,” kuthetha uMavimbela.

Ofuna le ncwadi angatsalela uPastor Ntsiki Koyo wosapho lwakwaKoyo ku: 072 322 6304.