Ingxolo ngomboniso ongolwaluko!

UMBONISO bhanyabhanya ojonge ekufundiseni amakhwenkwe akhulayo ngobudoda kulindeleke ubonwe ngokusesikweni okokuqala ngomhla weNkcubeko, we24 kweyoMsintsi.

Le filim, ebizwa ‘Isidoda, Ubudoda, Indoda’ ibhalwe nguBulelani Momoti yaze yaveliswa yiMontywood ngokubambisana neKumkani Pictures.

Njengomboniso owawubalisa gabalala ngesiko lolwaluko, iNxeba: The Wound , nawo lo mboniso sele uqalile ukuqhwaya iintetha nokunxakama eluntwini, ingakumbi amadoda, ngokutsho kukaSiyamamkela Wanga weKumkani Pictures okwangumdlali ophambili kule filim.

Le filim ibalisa ngeminye yemingeni ejamelana namakrwala xa ebuya esuthwini nekuquka kuyo intlonti evela koontangandini kwanokuxhatshazwa kweziyobisi.

Ebalisela I’solezwe lesiXhosa ngale filim, uWanga uthi ibali lingegatyana elincinane uNtsika, osuka kokwabo eMooiplaas esiya eMonti nalapho enezicwangciso zokufunda kwiYunivesithi yaseFort Hare.

“Oku kwenzeka emva kokubuya esuthwini. Akube efikile eMonti, udibana neqela lamakrwala afuna ibhotile yebhranti yokuzazisa kuye, waye akayikhupha, nalapho oku kwakhokelela ukuba abhubhe emva kokuhlatywa lelinye lamakrwala,” kubalisa uWanga ngale filim.

UWanga uthi lo mboniso bhanyabhanya uveza abantu abohlukeneyo nabanezimvo ezohlukeneyo.

UWanga udlala indima ephambili kaNtsika.

” UNtsika ukholelwa ukuba utywala abunagalelo ekwakheni indoda enesidima. Kwaye uNtsika ukwakholelwa ukuba utywala abulunganga kwabo baselula, oku kuye kukhokelele kwingxabano nomsindo kwamanye wala makrwala adibana nawo eMonti nanezimvo ezohlukileyo kwezakhe ngobudoda,” uWanga ubalisa ngendima kaNtsika ayidlala kule filim.

La makrwala athi ikrwala elingaziwayo malizazise ngebhotile.

Abanye abakulo mdlalo nguNtsingiselo Masindwa onguGeneral, omele amakrwala aseMonti, kubekho uSiphamandla Mqeni onguThera.

Ngokomlomo kaWanga, uthi uMomoti lo mboniso uwusekelezele kwibali lokwenyani, apho umalume walo mbhali wahlatywa ngamakrwala ngo2002 efuna ibhotile yokuzazisa, wathi akwala, amhlaba.

“Ngelokuzikhusela wadubula elinye laloo makrwala waze walahlekelwa ngumsebenzi wakhe, yaze yangumntu onerekhodi lolwaphulomthetho,” uWanga ubalisa ibali elakhokelela ukuba umbhali abhale lo mboniso bhanyabhanya.

UWanga uthi njengomdlali kulo mboniso, ulibona ibali lisiza nemfundiso.

” Umyalezo wale filim kukufundisa amakhwenkwe asakhulayo ngeendlela zokuziphatha, izinto ekufanele ukuzenza nemayingazenzi.”

UWanga uthi sele abantu beqalisile ukubanomsindo nokuyinyevulela le filim kususela oko kuthe kwakhutshwa itreyla yayo ngenyanga kaCanzibe.

“Nam njengomnye wabadlali abaphambili kulo mdlalo, ndiyathukwa, abantu sele bengabaza nokuba ndiyiyo na indoda,” kutsho uWanga, esithi kuthukwa abavelisi nabadidiyeli balo mboniso.

“Asiyothukanga sisonke indlela abantu abaziva ngayo ngokwenziwa kwalo mboniso kuba bengekawazi ukuba uthini na umyalezo okuwo, uloyiko lwabo siyaluqonda ngokuba kaloku kukho imiboniso ebikhe yakhona ngaphambili, yaveza izinto ekungamelanga zivezwe kwisiko lolwaluko, ” kutsho uWanga, ongumququzeleli weentengiso kwiMontywood nakwiKumkani Pictures.

Umboniso uyafumaneka kwiApp yeMontywood.