Intwazana yaseQonce ngumsasazi we-5FM!

KWIMINYAKA nje elishumi elinesithoba (19) ubudala, iphupha lentwazana
yaseQonce lokusebenza kwisikhululo esikhulu sikanomathotholo lifezekile.

Namhlanje, uSimamkele Fiyo, okhulele kwiilali zabazali bakhe, eTamara
nakwaMasingatha eQonce, uza kube ephulwaphulwe lilizwe lonke kwi-5FM.

UFiyo, ube ngomnye obhengezwe njengophumelele kukhuphiswano lwe-5FM lokukhangela
abasasazi abaselula olubizwa njenge-5 Squad.

Olu khuphiswano, oluqhube phakathi komhla wokuqala nowama25
kuTshazimpuzi, belukhangela lowo uphakathi kweminyaka eyi18 neyi25 oqheleneyo
nomboko kanomathotholo.

Ongenela ukhuphiswano bekufuneka athumele idemo, abe unematriki kwaye
ngummi woMzantsi Afrika.

USima  wenze kanye oko ze wahlala
ethembeni. Uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba lithe likhankanywa igama lakhe
phakathi kwabo bawelwe ngumqa esandleni wabe sele enyembezana.

“Azange ndicinge ukuba ndakuthi xa ndineminyaka nje eli19 ndibe sele
ndisebenzela isikhululo sikazwelonke esifana ne-5FM. Bathe xa bengekalibizi
igama lam ndabe sele ndintywizisa,” kubalisa uSima.

USima ebesasaza kwisikhululo sasekuhlaleni iNkqubela FM eBhayi, kususela
eseneshumi elinesithandathu (16) leminyaka.

Ubalisa athi nanjengomntu ongathandiyo ukungenela ukhuphiswano,
ingakumbi olukhangela italente, ebemathidala ukungenela olu lwe-5FM.

“Abahlobo bam ibe ngabo abandityhalele kolu khuphiswano, nam ndafane
ndangenela, kanti ndiza kuwina,” utshilo.

USima uphinde wadiza ukuba ebengenguye umntu kanomathotholo nanjengoko
bezithandela umabonakude.

“Bendidla ngokucaphuka utata xa edlala unomathotholo, kwaye ndandicinga
ndiza kusebenza kumabonakude.”

Uthi ngenxa yokunqaba kweendawo zokusebenza kumabonakude eMpuma Koloni,
waphela ezincamela kunomathotholo, kanti usabela ubizo lwakhe.

Uthi uzonwabele iintsuku ezintlanu zokuhlala eRhawutini ngeemfefe ze-5FM
nanjengoko ebeqala ukubeka umcondo wakhe kwela phondo.

Nangona bebengenele bebabini eMpuma Koloni, uthi uziva emkhulu ekubeni
kuchongwe yena. 
Abasasazi akhethwe nabo bamanye amaphondo baza kube beqhuba inkqubo
yaxeshanye nale yakhe, elowo ngosuku olunikwe yena phakathi koMvulo
noLwesihlanu.

USima, owenza izifundo zePsychology nePhilosophy eNMU eBhayi, uza kube
esasaza le nkqubo ekuseni umhla we9 kuCanzibe noZanele Potelwa, esasazela
kumagumbi weSABC aseBhayi.

simphiwe.freddie@inl.co.za