Iqhula elithandwayo lizakudala isiqhazolo eMonti

ABATHANDI bolonwabo, ingakumbi amaqhula eMonti bayazijula yimincili nanjengoko esi sixeko sizakuphinda sisingathe amanye amaqhula aziwayo kwiqonga lolonwabo eMzantsi Afrika.

Kwiinyangana nje ezimbalwa ezidlulileyo, esi sixeko samkele ngobubele amaqhula afana no-Riaad Moosa, David Kau, igqiza le-99% Xhosa Comedy ukubalula kwabambalwa.

Ngoku iziko elidumileyo ngolonwabo eMonti, iHemingways, liza nendumasi yeqhula uLoyiso Gola.

UGola uza elole izembe lakhe lokuhlekisa nanjengoko esiza nenkqubo yeState of the Nation ngoLwesihlanu umhla we-27 kuCanzibe 2016.

Eli qhula lelokishi yaseGugulethu eKapa, nelidume ngokubhexesha inkqubo yamaqhula kumabonakude ethi Late Nite News with Loyiso Gola kulindeleke ukuba lize lirhuqa ityesi yezixhobo ezitsha zokuhlekisa, kuquka noluvo lwakhe kubume obutsal’ amehlo belizwe loMzantsi Afrika.

UGola uyaziwa ukuba akakhethi phel’ emasini, kwaye oko kuko kanye okumenza athandwe ngabalandeli bakhe.

“ULoyiso uyathandwa ngabalandeli bakhe, kwaye silindele abathandi bamaqhula alapha ekhaya ukuba bazokuzivela le nkqubo yakhe intsha. Esi sisiganeko ongenakusiphosa, sikwabongoza abathandi benkqubo yamaqhula ukuba bathenge amatikiti kuse- lithuba ukuze bangadani,” utshilo uNeville Austin ongumanejala weentengiso eHemingways.

Itikiti lifumaneka ngeR150 kuphela eComputicket. Ungaphoswa!