IRhini izakubona italente yaseQonce

AKAPHELELANGA nje ukuba lilizwi elimnandi emva komboko, kodwa uAbongile Manka akasongi zandla angenzinto xa ebona italente iyabula kwizitalato zaseQonce.

UManka, nongumsasazi wesikhululo sosasazo iTruFM, ukholelwa ukuba ifele italente kweli phondo leMpuma Koloni. Eli gqiyazana, likhethe ukuvula inkampani yokuphuhlisa loo talente, iCentre Stage Arts Academy and Agency.

UManka ucacisele I’solezwe lesiXhosa ngale nkampani yakhe. “Yinkampani yezobugcisa neqeqesha abo banetalente kweli candelo eMpuma Koloni, ize ibanike ithuba yokuyibonisa kwaye bafezekise amaphupha abo.”

Uthi bakhangele phantse zonke iitalente zobugcisa, kodwa begxile ingakumbi kwisakhono sokudlala eqongeni okanye idrama.

“Siyazijonga zonke izakhono zobugcisa, kodwa ngenxa yekhono endalilandelayo, sijonge icala le-drama ubukhulu becala,” utshilo. UManka,nonkaba iseBhisho, unesidanga seBachelor of Dramatic Arts Degree awasithwala kwiYunivesithi yasePitoli ngo2011.

I-Centre Stage iqale ukuphefumla kunyaka ophelileyo, kwaye uManka ukholelwa kwelokuba akukhonto yogqithe ukuzilungiselela kunye namava xa kubunjwa isakhono sobugcisa emntwini.

“IMpuma Koloni ifele yitalente, kodwa akukhonto yenziwayo ukuyiphuhlisa njengaseRhawutini naseKapa,” utshilo.

“Wonke umntu ocinga ukuba unobizo kwicandelo lobugcisa wamkelekile kwiCentre Stage.”

Uthi bakhangele abantu abanephupha nomdla kweli candelo, hayi abo babizwa kukufuna udumo nemali. Umdlalo weqonga othi Women thou art Loosed, obhalwe, walawulwa waze waveliswa nguManka, uzakube ukwiGrahamstown Arts Festival kwiveki ezayo.

Lo mboniso unabadlali abahlanu abaphakathi kwesithoba nama-25 eminyaka, nabahlala eQonce.

“Ngumdlalo ongamanina amane anemvelaphi ezohlukeneyo neminyaka eyohlukeneyo. Ngumdlalo ongemanyano noxolelwano.”

“Ubonisa ukuba nokuba sibangakanani okanye sisukaphi, siyamdinga omnye nomnye kuba sinemingeni efanayo,” utshilo uManka.

UManka uthi izaba kokokuqala bethabatha inxaxheba kulo mnyhadala wobugcisa, besenza umdlalo wabo wokuqala abawuvelisileyo kwaye udlalwa ngabadlali abasaqalayo.

Lo mdlalo uboniswa kwiGrahamstown National Arts Festival ngowe-4 ukuya kowe-9 kuJulayi eDicks Venue, kodwa phambi koko base-Steve Biko Centre eQonce namhlanje (01.07.2016) ngo-18h00.

Ngeenkcukacha eziphangaleleyo, ndwendwela ikhasi likaFACEBOOK: Centre Stage Arts Academy and Agency.