ISABC iphendula uVusi Thanda obecela uncedo

Igqala lomdlali weqonga uVusi Thanda othe waphuma kumakhasi onxibelelwano ecela uncedo lwemali
Igqala lomdlali weqonga uVusi Thanda othe waphuma kumakhasi onxibelelwano ecela uncedo lwemali

Iqumrhu losasazo loMzantsi Afrika (SABC) liphendule umdlali weqonga uVusi Thanda obecela kuluntu uncedo lwemali kwividiyo esasazeke kumakhasi onxibelelwano kwiveki ephelileyo.

Kwingxelo ethunyelelwe i-IOL Entertainment, iGroup Executive yeSABC kwiMicimbi yezoShishino kunye neeNtengiso, uGugu Ntuli, uthe uThanda akatyalwa mbuyekezo ngulo Msasazeli woLuntu. “I-SABC ingangqina ukuba iingxelo zethu zibonisa ukuba sinolwazi malunga neentlawulo ezifakiweyo malunga noMnu Vusi Thanda,” utshilo uNtuli.

“Kwakhona kufuneka kuqatshelwe ukuba ‘Emzini Wezinsizwa’ yagqityelwa ukusasazwa kwiSABC 1 kwiminyaka emibini edlulileyo, kwaye nawaphi na amabango emali kwimpinda yokugqibela yalo mboniso sele walungiselelwa uMnu Thanda,” utshilo uNtuli.

Kwingxelo yakhe, uNtuli uthe iSABC iyavelana nemeko kaThanda, ngoko ke wamkhuthaza ukuba aqhagamshelane nalo Msasazi woLuntu ngokuthe ngqo ngayo nayiphi na imirhumo engekahlawulwa.

“Kumba wokuphinda kuhlawulwe iintlawulo, kufuneka kuqatshelwe ukuba abadlali kufuneka bangenise amabango ukuze iSABC ikwazi ukwenza intlawulo. Ukuba akukho bango lingenisiweyo, iSABC ayinakukwazi ukuqhubekeka nanjengoko kungasayi kubakho ngxelo yebango,” wongeze watsho uNtuli.

Oku kuza emva kokuba lo wayesakuba ngumdlali weThe Queen ebonwe kwividiyo ecela iminikelo.

“NdinguVusumzi A Thanda, ndibhanka neCapitec. Ndithanda ukubulela kubo bonke abathe bawuphulaphula umyalezo wam baza banceda. Wanga ungenza okufanayo nakwabanye abantu. Eli likhadi lam lebhanki elinenombolo yeakhawunti yam,” utshilo uThanda kule vidiyo.

Ethetha ne-IOL Entertainment, le ndedeba yalapha eMpuma Koloni ikungqinile ukuba ijongene nemingeni yemali, yatsho nokuba irenti yayo ibisemva kwaye ngenxa yoko, ibiza kugxothwa kwiflethi yayo.

“NgoLwesibini kule veki, ndandihleli ebhedini yam kwaza kwankqonkqozwa ngamandla emnyango. Xa ndivula umnyango, ibingabanini bale fleti. Bandixelele ukuba bazondigxotha,” utshilo.

Eli gqala lomdlali weqonga liqhubekile lathi, “Ndaya kwisikolo sonyana, bathi ‘asimfuni umntwana wakho apha, ngaphandle kwemali’. Emva koko ndaqonda ukuba kufuneka ndenze okuthile. Ndiye ndagilana neli nenekazi lindincedileyo, lathi mandiye kwiSebe lobuGcisa neNkcubeko, kodwa zange bazimisele ukundinceda.”

“Uye wathi, ‘Kwenzekani ngeeroyalties zakho eSABC?’ ndaya eSABC, ndafika kungekho mali yam apho. Wathi ke ngoku masingene kuFacebook sibongoze abantu baseMzantsi Afrika, yenziwe njalo le vidiyo,” utshilo uThanda.

Umdlali weqonga uchaze ukuba kwafunyaniswa ukuba unesifo seswekile ngeyeDwarha ka2020, kwaye akazange akwazi ukusebenza ukusukela ngoko.