Isikhalo seemvumi KwaBhaca!

IMVUMI yaKwaBhaca, uSibusiso ‘Sbu’ Pama, uthi kunzima ukuziphuhlisa nokukhula njengemvumi kula dolophu ngenxa yokungabikho kweendawo zokubonisa ngesakhono sabo.

Le mvumi, 36, ibhalele I’solezwe lesiXhosa amatyeli amaninzi izityand’ igila ngentlungu yokubayimvumi kuMasipala uMzimvubu.

UPama, oyimvumi yeHip-Hop, uthi abanandawo zokucula nanjengoko baye bagxothwe okomshologu edolophini.

“Kwiivenkile esicula phambi kwazo siyasuswa ngamagosa ezendlela, nkqu sihamba nezipika zethu zomculo edolophini ziyathathwa, sizikhuphe ngemali,” uPame ukhalaze watsho.

Le mvumi ithi iqale ngo2016 ukucula kodwa kusenzima ukuba iqapheleke kwaye ikhule. Ityhole ngelithi xa kukho iminyhadala kula dolophu kuqatshelwa iimvumi zeminye imiculo.

“Ukuze kube ngcono kufuneka ndiye kwezinye iidolophu,” kutsho le mvumi.

Uqhube wathi amaxesha amaninzi bebeye bancedwe ngoonozitendi abazithengiselayo, esithi ngoku kunzima kuba nabo oonozitendi banqatyelwe yingeniso kwaye basebenza phantsi kweemeko ezinzima.

Uthi wathi xa eyokucela inkxaso kuMasipala uMzimvubu, waphendula uMasipala ngelithi uza kufamka kuluhlu oluzicelo ziqwalaselweyo.

UPama utyhole ngelithi iminyhadala ebakhona KwaBhaca yeyeMaskandi.

“Eminye imiculo ayicholi naphantsi, njengalo wam weHip-Hop, kwaye akukho neyodwa inkxaso endakhe ndayifumana kuMasipala,” ukhalaze watsho.

UPama ubongoze ngelithi bacela indawo yokuculela beziimvumi.

“Onke amagcisa mawakhuliswe, kuyekwe ukukhuliswa imaskandi kuphela. Amagosa ezendlela ayeke ukoxutha izixhobo zethu zokucula,” kutsho le nzalelwane yaseQhanqu.

UPama, osele ezame ukucula kwiBuyel’ Ekhaya nakwii-ECMAs eMonti, unengoma ayibiza Never Ever – esithi ngale ngoma wayezama ukubhodla oko kungaphakathi kuye. Ukwabiza icwecwe lakhe ngesihloko sale ngoma.

Le mvumi icele abo baneendawo zokushicilela umculo bayincede nanjengoko kunzima ukuzivelisela umculo wayo.