Itrufm ivumbulula italente !

ISIKHULULO se-SABC esizinze eBhisho itrufm, sele iqalile nokunyuka isehla kwimimango yeli phondo leMpuma Koloni, ikhangela italente yolutsha kwiinkalo ngeenkalo.

Eli phulo neliqalwe kunyaka ophelileyo, sele lenzile ngokwesithembiso sokufumana italente lize liyibonakalise eluntwini, ngokunjalo nokuveza amathuba engqesho.

Kunyaka ophelileyo, itrufm yabhengeza uLoveJoy Slarha kunye noFezile ‘’Fezz Jnr’ Makohliso njengabaphumeleleyo kumabakala ohlukeneyo.

Esi sibini sabhengezwa njengesiwelwe ngumqa esandleni kumsitho weembasa itrufm Talent Awards eyayibanjelwe eSteve Biko Centre eGinsberg eQonce.

USlarha wazifumanela isixa seshumi lamawaka eerandi (R10 000) kwakunye nekhontrakti yonyaka njengomsasazi wetrufm, ngelixa yena uMakohliso wemka exakathiswe ishumi lamawaka eerandi (R10 000), waphinda wanikwa nethuba lokushicilela ingoma noDumza Maswana.

Kunyaka ophelileyo, itrufm yanikwa ingqwalasela nguMphathiswa weZemidlalo, ubuGcisa neNkcubeko ngethuba leembasa zoMphathiswa, ngeenzame zayo zokuvumbulula italente eMpuma Koloni.

Ingoma kaFezz Junior, nesele idlalwa etrufm, izakudlalwa kwezinye izikhululo zikanomathotholo ze-SABC ngoLwesihlanu (24 kweyeSilimela 2016 ).

Kwaye uFezz Junior kulindeleke acule ingoma yakhe kwiLive Amp kwango lusuku lunye ngo19h30. Kwiveki ephelileyo, itru Talent iqale nokukhangela italente eMdantsane.

Amabakala akhangelwa sesi sikhululo ngumculo, usasazo lukanomathotholo kwakunye nomdaniso, nolibakala elitsha kulo nyaka.

Esi sikhululo sizakubamba ii-audition kwezi ndawo zilandelayo: 25 Juni- Kwakhona eMdantsane City eseMdantsane. 2 Julayi- Kwii-ofisi zeSABC eBhayi, 16 Julayi- Town Hall eBhofolo, 23 Julayi- Indoor Sports Centre kuKomani, 6 Agasti – Indoor Sports Centre eRhini, 20 Agasti – WSU eGcuwa, 3 Septemba – SABC Offices eMthatha, 10 Septemba – Town Hall eMonti 17 Septemba – SABC Offices eBhisho.

Abaphumeleleyo bazakubhengezwa kumawonga wetrufm ekulindeleke abanjelwe eThe Venue eHemingways eMonti ngowe-22 kweyeDwarha 2016. Bonke abaphumeleleyo kumabakala bazakuhamba ne-R10 000.

Kwakhona, itrufm iphose amazwi wovelwano kuAnelisa ‘’DeeQue’’ Zitumane weMdantsane FM othe wasutywa kukufa ngesiquphe.

UZitumane bengomnye wabathathi-nxaxheba kwitruTalent Search.

simphiwe.freddie@inl.co.za