Kelly Khumalo: Ungabubona njani ubuhle komnye umntu ungabuboni kuwe?

UKELLY Khumalo uthi kumthathe iinyanga ezilithoba
zonke ukupheka icwecwe lakhe asandul’ ukulikhupha elibizwa Kelly Khumalo Unleashed
ngenxa yendlela azive ngayo ngethuba esalipheka. UKhumalo ebencokolela I’solezwe
lesiXhosa eMonti ngethuba lohambo lwakhe lokwazisa ngeli cwecwe eMpuma Koloni.

 Le mvumikazi, eqhayisa ngeminyaka elishumi
elinesihlanu ithubeleza kumanzithinzithi endlela yomculo, ithi igagene
neemvakalelo ezohlukeneyo ngethuba isenza eli cwecwe.

 “Eli cwecwe lifune ndikhangele zonke iikona zobomi bam
– ezo zimbi kwanezo zintle,” utshilo.

 UKhumalo uthi ebekhe wafikelwa nalilixa apha ebesele
ekhalele nokokubhala loo mculo.

“Ndikhe ndafikelwa lixesha apho besele ndingafuni
nokokubhala, ndahlangabezana noxinizelelo lwengqondo kuquka nokwamkela ubizo
lwakwamoya,”
 kubalisa uKhumalo.

Uthi kwangeli xesha ebezibuza ukuba uthando olu
luyintoni na.

“Oku kundincede ndazikhangela, ndazazi ukuba
ndingubani kwaye ndazithanda kunjalonje ndazixabisa nangakumbi.”

 Uthi eli cwecwe ulibize Kelly Khumalo Unleashed kuba
ebekholelwa ukuba ubani kufanele azigocagoce.

 “Akusoze ukhululeke xa ungakwazi kwamkela izinto
ezithile ngawe,” utshilo.

 UKhumalo uthi eli cwecwe befuna ibe licwecwe
lolonwabo. “Kodwa ngoku liveza iimvakalelo, ukudandatheka nokuphoxeka.”

Iingoma ezikulo ezifana noJehova, Strong Woman,
Ngiyazithandela, Intliziyo yam nezinye zithetha ngolonwabo nokwamkela iimeko
ngohlobo ezilulo.

 

Usebenze kulo noVusi Nova kwakunye noBrenda Mtambo
nanjengoko becula kwezinye iingoma.

 

Ebalisa ngokwamkela ubizo lobugqirha, uKhumalo uthi
ubani akazikhetheli koko lubizo olumkhethayo.

 

“Bendihleli ndisazi ukuba kukhona okohlukileyo ngam
kodwa bendingazi ncam ukuba kuyintoni na.”

 

Le nzwakazi ithi ukuzinikela akukho lula kuba kufanele
uyeke ezinye izinto ezikombetheyo zife.

 

“Ke ngoku kuye kufuneke uyekele amandla angasentla
akulawule. Uye ubone izinto ngokohlukileyo ngoku. Apha uyakhokelwa, wenza
nezigqibo ezizizo uthe qwa ngokuba iindlela zakho zither tye,” kubalisa uKelly.

 

Ukwathi akuthandanyo ngobomi kukuphaphama kusasa
usaphila, uncokole nabantu ze ubachukumise ngamazwi akho.

 

Simbuza ngendlela aziva ngayo ngezinto ezithethwa
ngabantu ngaye.

“Oko ukuthetha ngomntu okanye ukubona komnye umntu
kusisipili somntu onguye, ubona isiqu sakho. Ungabubona njani ubuhle komnye
umntu ungabuboni kuwe? Ungavuyisana njani nawe ungavuyisani nesiqu sakho? Ungawathetha
njani amazwi akhayo ngomnye umntu xa ubona kungekho nto enokwakha wena ? Yonke
le nto iqala kuwe,” uvale ngalo mazwi.

 

Icwecwe lakhe liyafumaneka kuzo zonke iivenkile
zomculo.

 

Simphiwe.freddie@inl.coza