Kongezelelwe ixesha kubatyunjwa beeSATMA!

Iimbasa zoMculo wesiNtu (SATMA), zandise ixesha kwabo basenomnqweno wokungenisa amagama abatyunjwa kwiimbasa eziza kuthabatha inxaxheba phambi kokuphela kwalo nyaka u2024.

IiSATMA nebesele zilivalile ithuba lokungenisa amagama abatyunjwa ngomhla we30 kaEpreli 2024, zibone kunyembelekile ukuba ziphinde zivule inyoba kwabo basenomdla.

Oku ibesisigqibo sabeeSATMA emva kokuqwalasela umdla oboniswe ziimvumi, abasasazi boonomathotholo, abaphulaphuli, kwaneendawo zokurekhoda umculo, ngomthamo wamagama abatyunjwa athe angeniswa ukusukela ngomhla wokuqala kuMatshi ukuya kumhla we30 kaEpreli kulo nyaka ka2024.

Ithuba lokufaka amagama abatyunjwa landiswe kusukela ngomhla we3 kaMeyi ukuya kuthi ga ngomhla we28 kaJuni kulo nyaka ka2024.

La mawonga angena kunyaka weshumi elinesibhozo eqhuba kulo nyaka.

Nanjengoko lo nyaka kubhiyozelwa iminyaka engamashumi amathathu enkululeko kwilizwe loMzantsi Afrika, abeeSATMA bahlaba ikhwelo kuluntu ukuba lutyumbe abantu abathathu ubuncinane abathe banegalelo kwinkululeko besebenzisa ubugcisa babo.

Abo bathe batyunjwa njengabakhethekileyo kungangeniswa amagama abo nge-imeyile: nominations@satmaawards.co.za, kwaye akhatshwe ziinkcukacha eziquka:

  • Igama lemvumi
  • Ingoma
  • Unyaka wokukhutshwa kwengoma
  • Iphondo
  • Umfanekiso wemvumi

“Siyilindele ngolangazelelo intsebenziswano nani kulo nyaka ka2024, nanjengoko sihlonipha inkcubeko yethu etyebileyo kwaye sibhiyozela ilifa lethu eliphilayo,” batsho abeeSATMA.