Kumabonakude kule veki

Isidingo

ULincoln ufumanisa ukuba uFrank uzakuveza iimfihlo zakhe ezimdaka kumabonakude.

UNikiwe noKatlego badibanisa iintloko no-Angelique, ukanti uKatlego ufumana okothusa de kumise iinwele kwindawo engalindelekanga. Kwenziwa umnikelo othi wohlule usapho lakwaZondile. US’khu uyavavanywa nguSamantha.

Umfundisi uGabriel uxelela uSizwe ukuba ubizwe ukuza kwenza umsebenzi kaThixo. US’khumbuzo wazisa uSamantha kuLerato. Ubomi bukaFrank buyaqhubeka ukujinga.

Uluntu ekuhlaleni aluwuvali umlomo ngomfundisi omtsha, ukanti yena uNina uzimisele ukumazi ngokubanzi.

Rhythm city

UMampho woyika ukuba kuthi kanti utshabalalise ithemba lezothando noShakes ngokuxoka kuye. UZondi uzama ukunyoba uZoldisi ukuba adlale umculo weemvumi zakhe e9-Nine. UThemba ubuyela eKZN, ukanti uNiki uyavuya kukubuya ekhaya kukaSuffo.

Ingoma kaLerato idlalwa kumaza omoya. UPuleng uva uSuffo exelela iitshomi zakhe ukuba uzakuzinikela kusapho lwakhe ngokugqibeleleyo, ukanti uNiki ufuna ukuqonda ukuba kutheni uSuffo engenayo incwadi yelifa.

USifiso uzama ukubonisa uDoc iimfuno zokukhupha icwecwe likaLerato. ahead of her date with Shakes.

Generations

ULucy wonwabile lithuba elitsha lokwenza imali. Imizamo kaTshidi yokunceda umyeni wakhe, ibuya ngaye kakubi. UTau uyasazi esona sizathu sokuba inkosikazi yakhe yonwabe, kwaye oku akakuthandi.

UKyle akavuyisani ncam noNamhla ‘kwikhono’ elitsha alifumeneyo. Ukugocagocwa kothile yi- ‘jaji’ kuhamba kakubi kakhulu. UThabi uyazi ukuba uSmanga uphezu kwantoni. UGadaffi ufumanisa oyena mntu ungunobangela wokuba abe ukwisitulo, ukanti uTau uhlohla iimbumbulu kumpu wakhe.

UNamhla uziva ehlazekile kokwenzeka emsebenzini xa kuthatyathwa imifanekiso.

Scandal

ULucas uvela necebo elichubekileyo lokwenza imali. UScelo uchulumancile yindlela abona ukuba ingasombulula iingxaki zakhe, kodwa inobungozi. ULucas uneqhinga akulo, ukanti uQuinton uphendula kwisicelo sikaDintle.

UZinzile ufumanisa ukuba ixesha ingathi liyahamba loxolelwano kusapho lwakhe. UNdumiso uzama ukubeka okugqithileyo emva ngempumelelo.

UGloria noMaletsatsi bavula indlela yobudlelane obutsha. UDintle uthabatha amanyathelo aqatha .UThembeka unethemba lokuba umlilo uzakukhusela imfihlo yakhe. UMangi uqala ubomi obutsha.

Muvhango

U-KK uthabatha inyathelo elibi elenza ukuba uShola emke eMMC. ULerumo ucela uCarol ukuba akhuphe isisu.

UMangwashe uyazamkela ze afumane ukuzithemba. UCarol uzisa iindaba ezothusayo nezenza uLerumo abile. UHangwani unika uMatshidiso ithuba lokuba akhethe. UMangwashe wenza okuthile nokushukumisa uMasebotsane.

UJames uyaziqinisa ngosuku lakhe lwesigwebo. uMorapedi uzama ngako anako ukufumana uCarol, ingaba akuphendula unomyayi wakhe yintoni na athi ayithethe.

UMorapedi wenza imbonakalo entle nenyazelisa uCarol kwikona.