Kumabonakude wakho kule veki

Rhythm City

UThabiso ufaka imali engange R60 000 kwi-akhawunti kaBulelwa, ukanti uxelela uBulelwa ukuba angonwaba naye kunoFats.

UNiki uxhalabile kukubona uSuffo echitha ixesha elininzi noPuleng. Uyavutha ngumsindo uFats xa efumanisa ukuba uThabiso ucele umtshato kuBulelwa.. Uyayeka ukuphangela uNiki ngeenjongo zokulwela indawo yakhe kuSuffo. Usothukile uBulelwa kukubanjwa kukaFats, ukanti uThabiso ulumkisa uBulelwa ngokutshata uFats. Kutshona ilanga uFats ekhangela uBulelwa.

Generations

UTebogo woyikisa ngokubiza abadala ukuza kungenelela kulo mcimbi. UMazwi ufuna ukusebenza noTau.

UTshidi ukufutshane ekubeni oyisakale. Akavi kamnandi uNamhla xa * -Adze emtyhola ngokucingela isiqu sakhe yedwa. Uyaleqa uKarabo ukuya kuchitha ixesha no-Amo xa izinto zisiya zimongamela. Wonele uZola, kwaye ufuna ukuphuma kubudlelwane bakhe noKarabo. Amadodana akwaRadebe anika uGetty ukutya kwengqondo.

Uyaqhubeka nokuhamba nzima uGadaffi yingqumbo yezinyanya. Incoko nomhlobo inika uTau amandla.

Isidingo

UNina akalinanzi icebo likaBarker, aze athi ngokungazi azibeke engozini. Akonwatyelwanga nguye wonke ubani ukubuyela kukaCalvin eDeep.

UBrad ubuyela kuSam emva kokuchitha impelaveki nabakwaSteyns. Wothusa wonke umntu uCalvin eHorizon Deep ngokubuyela ekhaya. Imizamo kaBrad yokuba uSam avume ukuva umfunela kuye, iyaphanza. UNina uzimisele ukuwutshabalalisa umtshato wakwaSibeko. UCalvin uyancedisa ekulungiseni iingxaki phakathi koLerato nosapho lwakhe. .

Scandal

Isicelo kutata, sifika kwiindlebe ezivaliweyo, ukanti isono sakudala sibuya ngoThembeka.

UGloria ufumanisa ukuba ubuxoki asiyondlela ilungileyo. Unamazwi arhabaxa uLindiwe kubantakwabo bobabini. Ufumana impumelelo uLucas apho kanye ubenethemba layo. UNdumiso unesithembiso asenza kuGontse. UMangi ubekwa kuvavanyo olungamtshabalalisa. U-Anzani noLerumo banethemba lokushiya ezagqithayo emva unaphakade. ULindiwe udlala ngomlilo onokumtshisa. UNdumiso ukwazile ukususa inwebu emehlweni kaGontse

Muvhango

Ingaba uphi uThandaza? UGizara usezithendeni zikaNenzhelele, ukanti uSthe uxokisela uRendani noVusi.

UNenzhelele uthembisa ngokwenza ubomi bukaMashudu bube nzima kakhulu xa emfumana. URanthumeng naye ungena kwinani labarhanelwa. USthe uvula isifuba sakhe kuRendani ngokungabi namali yokufunda. UMankosi uyibeka icace eyokuba iintsolo zakhe ngoRanthumeng azikatshintshi. Amapolisa ahlaba imibuzo kuNenzhelele ngethuba enyanzelisa * -Azwindini ukuba anikezele ngemela. Uyabanjwa uMulimisi .