Kumabonakude wakho kule veki

Scandal

Xa kanye uThembeka ecinga ukuba ukhuselekile, iphupha likaNaledi livula ingcinga ezinokuveza konke. UGloria uyala ukuba umzukulwana wakhe achithe ixesha nabanye abantu.

UNaledi ufumanisa kunzima ukuba wonke ubani amkholelwe. ULayla ngomnye wabakholelwa inyaniso, kwaye wenza iinzame zokuba nabanye bakholelwe. Abafana abathathu bafumanisa ukuba ukuzilungiselela akonelanga ukuba ubani abenokuzithemba.

Iingcinga zikaNaledi ziyabuya nalapho afumanisa ukuba ubani ubengathethi nyaniso iinyanga.

Rhythm City

UThandeka unexesha elinzima kwimizamo yokubonisa uMaponya ukuba ungecala lakhe.

UDavid ukrokrela ukuba uBrenda noBongi bamgwaze ngasemva. UDavid uyabanjwa aze avalelwe. Ibuhlungu intliziyo kaSis Bee xa uRose ebuyela esixekweni, ukanti uRose unemfihlo yakhe edandathekisayo.

UKop uxelela uJafta ukuba uRose unomntu ancuma naye. Ixhala lokuba abantwana bangathathwa liqhubela uMapula ukuba acele uncedo kuBra Honest. USabelo uzama ukubonisa oonontlalontle ukuba unako ukunakekela usapho.

Generations

UVuyo uziva kakubi ngempazamo yakhe, aze azame ukwenza izinto ngendlela eyiyo.

UNamhla ufumana iqhinga anokulisebenzisa ukuze uXavi abe ngakuye. UGadaffi uziva eya ebambeka ngamandla njengoko uZondo esiya emfaka phantsi koxinezelelo.

Iyavela inyaniso yokuba ngubani owahlawula igumbi. UTshidi akonwabanga, akazi umyeni wakhe ubolekwe ngubani imali. UXolelwa woyikisa uVuyo ngokummangalela ukuba akahlawuli. AbakwaPhakade baceba ukubaleka. UKarabo uveza iindaba zokuqhawula umtshato.

Muvhango

UPfuluwani ufumanisa ukuba kukho umntu omgadileyo, aze afihle ityhefu.

URanthumeng ufumanisa into eyenza ukuba uThandaza abonakale enetyala. uPfuluwani ujongana ubuso ngobuso nendoda engasekhoyo. Uyalahleka uThandaza, kwaye uMankosi usola uRanthumeng. UMatshidiso utshintsha iziphumo zeDNA. Umgcini kaMashudu uyavezwa, kwaye ngomnye okufutshane kakhulu kusapho. UMorapedi noLerumo bafumana iziphumo zokuba uKhutjo ngunyana kabani na. URanthumeng noJames bayaxambulisana.

Isidingo

UNikiwe uyaqala ukuphinda abeke usapho ngaphambili kothando.

UBarker uyala ukwamkela ukwahluleka, aze afungele ukuziphindezela kuLincoln. USechaba wamkela imali-boleko kuGeorgie. USamantha uya ebayingozi, ukanti uBarker umnika elinye ixhoba ekumele alise iso. USechaba ucinga ukuba uzilungisile iingxaki zakhe zemali.

USizwe ulumkisa * -Angelique ukuba usengozini. Uyangenelela uKatlego xa kucaca ukuba udaka olumtyibilizi phakathi kosapho lakwaSibeko noHaines lufikela kuvuthondaba.