Kumabonakude wakho kule veki

Rhythm City

UThemba wenza konke okusemandleni ukuba nomtsalane kuPuleng, ukanti uNiki wonele bubuxelengu nokonqena kukaThemba.

UThemba uzama ukuncamisa uPuleng. UToolkit noSpeshil bafumanisa ukuba uSabelo ubesenzisa imali yabo. Wenza izicwangciso uNiki zikaBusi zokubhiyozela unyaka wazalwayo. UPuleng ufihla inyaniso kuSuffo, nethi ifunyaniswe nguNiki. UThemba ucenga uPuleng ukuba angamxeleli uSuffo Uyayekiswa emsebenzini uKop. UThandeka uxelela uDoc ngecebo elinokunyanzelisa ukuba uSolomon ahlukane nabo.

Scandal

Onobuhlobo noThembeka ubasisitshixo kwiintsolo ezinzulu zikaQuinton. UZinzile akakwazi ukuxelela uMlungisi afuna ukukuva, ukanti uLindiwe uzimisele ukusebenzisa uFacebook ufumana inyaniso.

Ukufumaniseka kobuxoki kuqhubela ekubeni othile azibone esenza okugwenxa eThe Newtonian. UQuinton unika uLayla ingxelo eyothusayo ngomtshato wakhe. U-Anzani ufumanisa ukuba othile osebenza eNFH ubengathethi nyaniso ngobudlelwane bakhe nesizalwane sakhe. UThembeka unoloyiko lokuba italente yakhe yokuxoka ayonelanga ukumkhupha ezingxakini.

Isidingo

Akuba sesibhedlele engekho sezingqondweni okwethutyana, uGabriel uyanyanzeleka ukuba athabathe uxanduva lwezenzo zakhe.

U-Eddie uva iindaba ezinzima ngoGabriel. Indima kaCalvin kwihlazo elirhangqe uPastor Gabriel iyavela. ULerato ucinga ukuthenga umpu. U-Aphiwe unyanzelekile ukuba athethe inyaniso ku’Skhu malunga nokulala kwakhe noCalvin.

U-Angie ugqiba kwelokuba athabathe umsebenzi awufumene e-Egypt, ngelixa uRajesh emcenga ukuba ahlale. Ugabriel uzimisele ukushiya ubomi bakhe ngasemva ajongane nengalo yomthetho.

Generations

ULucy ugqiba ekubeni adlale umshikashika wakhe kusapho lwakhe.

UTshidi ucinga ukuba lixesha lokuba umnyeni wakhe ahlawule ngako konke okubi awakhe wakwenza. Uyothuka uGog’Flo xa ebona iinkcukacha manani zakhe zasebhankini. Uchulumancile uZola ukunika igxalaba kulowo amthandayo.

UGadaffi akehli ngaphandle kokulwa, ukanti uSimphiwe wolula isandla kuMazwi kodwa azive ebekelwe bucala kwakhona. Uxolela upheka ibali kuGetty, ukanti uJonathan ucebisa uSmanga ngezothando. UKarabo ukhangela indoda ekuphela kwayo emqondayo.

Muvhango

URanthumeng ude wavuma ukucela * -Imani ukuba abathwalele umntwana wabo. UHangwani ucela iingcebiso ngothando kuMankosi.

UHangwani ubasexhaleni akungafumani mnxeba uvela kuGizara. Uvho-Mutshekwa usesibhedlele, kwaye uphumile engozini. UMulalo wazisa ngecebo elitsha kwisisombululo sengxaki yamanzi.

Ekugqibeleni uThandaza noRanthumeng bathetha no-Imani malunga nengxaki yabo. U-Imani ufezekisa umnqweno kaThandaza. UHangwani unoloyiko lokuba kukhona okubi okuvelele intombi yakhe.