Kumabonakude wakho kule veki

Rhythm City

UDavid wenza ilinge lokugqibela lokugcina uMzi ekude kuPearl.

Umsebenzi omtsha kaFats ubandakanyeka kwingozi. UKop iyamothusa into aphantse wayenza. UMzi ulungiselela ukuzisa emapoliseni, ukanti uPearl unokothusayo abaphathele kona.

The Queen

UGoodness unomkhuseli owothusayo.

USthembiso Radebe ubhaqa uJerry noVuyiswa.

Ongalindelwanga uphazamisa umtshato wakwaMaake.

UKea uqwalasela ukubanda kukaGoodness ngakuThabiso.

Scandal!

UXolile ufumanisa inyaniso eyothusayo ngoBoniswa.

Othile utyholwa ngokwenza umsebenzi ngendlela engeyiyo. Oselula ongumfana ukhuthazwa ukuba abenethemba ngekamva lakhe.

Uyothuka uBoniswa kukujikelwa ngumhlobo wakhe, aze axhaswe lutshaba lwakhe.

UKgosi ufumana iingcebiso emntwini angamlindelanga.

Ingxelosono ikhulula othile, ize imfake engxakini omnye.

Uzalo

UNkunzi akawathethisi amakhosikazi akhe, kwaye wala nokutya ukutya kwawo.

Ukuxhwilwa kukaThobile kuthabatha olunye unyawo.

UFikile noSbu bakholelwa ukuba uMam’ uMadlala ubasebenzisela amayeza. Icawa yenza isigqibo ngekamva likaMdletshe njengomfundisi.

UMaNgcobo wenza konke anako ukukhusela uMxolisi, ukanti uSbu ulandelisa uFikile.

Generations: The legacy

UTshidi akonwabanga ziindaba ezimnandi azifumeneyo.

ULerato wenza acinga ukuba kumele akwenze, nakuba isophula intliziyo yakhe.

Ingaba kukhulu okwehlileyo ukuba uPele noCosmo babengabahlobo?

ULucy kuza kumele enze anako ukufumana iinkcukacha azidingayo.

Skeem Saam

UCelia noAlfred bazama ukufumanisa ukuba ngubani owazi inyaniso.

UKat unethemba lokuba anganelinye ithuba kwinto ebonakala ingasenakamva.

Ingomso likaKwaito ngokwasezimalini libonakala limfiliba.

UCandice uzibona eyedwa engalindelanga, kwaye ejamelene nendoda enobungozi.

UPretty uyala ukunikezela kuxinizelelo malunga nekamva lakhe.

Isidingo

USechaba ufumana ileta ephethe iindaba ezimbi.

ULalage uqhubela ekoneni uHendrik. UMajola uqondana ngqo nohlupha uVeronica.

USechaba ufumanisa ukuba xa kunzima abahlobo bayanqaba. UHendrik unomsindo

ngakuLalage ngokuqhwaba uWendy, nalapho ekhuphele khona umsindo wakhe.

UQaqamba unika uVeronica ixesha elinzima.

Muvhango

UTenda ufumanisa ukuba ungumsolwa wokuqala kwityala lokubulala.

Kuvuka impikiswano enkulu phakathi koGugu noMoliehi.

UImani unexesha elinzima ezama ukuqhelana nobomi bakhe obutsha. Inkosi enkulu yaseThathe ibekwa kwikhaya layo lokugqibela.

Uxinizelelo lugqogqa usapho lakwaMudau. UGugu unika uMoliehi ithuba lokukhetha.