Kumabonakude wakho kule veki

Muvhango

UNdalamo ufuna uNthabeleng abone ukuba uyamthanda. UVusi ufumana iindaba ezothusayo, ukanti uMankosi unyanzelisa uVusi ukuba ayokonwaba.

UMulimisi yindoda esemathandweni, kwaye oko kuyabonakala. Oonyana basebukhosini abafumaneki. Ziyonakala izinto kwakulahleka amakhwenkwe asebukhosini. UVusi no-Onika baya bebanobuhlobo.

Oonyana baka-Azwindini babonwa kwindawo abagcinwe kuyo ngokungeyontando yabo. U-Onika wenza ngathi unceda uVusi noKatlego ukulungisa izinto. Uyagaleleka uShonisani,

Generations

USmanga neqela lakhe abanalwazi lokuba kukho othabatha imifanekiso yabo. UTebogo usendleleni eya eKZN nalapho ayakubamba iingxoxo zelobola.

Lusothukile usapho lakwaMoroka kokwenzeke kubusuku obugqithileyo. Uyaqhubeka uXolelwa nokuthengisa ubuxoki.

UNamhla unceda uSmanga. UKarabo wazisa uZondo ukuba umniki bungqina ophambili wabo unyamalele. Ukugaleleka kukaNolwazi kwikhaya lakwaMoroka ludala ingxubakaxaka. UTau ufumanisa ukuba inkosikazi yakhe itshintshile.

Scandal

UStokkies wenza isigqibo esikhulu, neziphumo saso zimshiya ephatheke kakubi emphefumlweni.

ULindiwe unethemba eliphezulu ngosuku lokuzalwa kwakhe. Akonwabanga uDintle, ukanti uzama udla othile nalapho enza impazamo emshiya exhalabile. Inina elingaqhelekanga lifumana iindaba ezimenza axhabashe ngobusuku. UGloria unomsindo nomona ngogxa wakhe kwimpumemlelo yakhe.

UYvonne uyaqala ukwenza imizamo yokufikelela kwintombi yakhe. ULindiwe kumele acinge ngokukhawuleza.

Rhythm City

UNtombizodwa uyohlulakala kwiqhinga lakhe lokugcina imfihlo yezicwangciso zokuba uPuleng akhulelwe.

UReneilwe akathethi nyaniso kuKop ngendawo athe wachitha impelaveki yakhe kuyo. UJamaica noLerato bazama ukulumkisa uFats ngoLihle. UPuleng uzama ukwabelana ngesondo noThemba. Uyagaleleka eKZN uCuba ngeliya kukhusela uPuleng.

Usifiso unoloyiko olungamandla. UJafta uphantsi koxinezelelo kwiinzame zakhe zokonelisa abaphantsi. USuffo noNiki bayagaleleka kwaNtombizodwa bengalindelwanga.

Isidingo

UObakeng udibana nelungu losapho, kodwa akazi ukuba bayazalana. UGabriel unyanzelekile ukuba asebenze noNina.

ULerato uxelela uSechaba ukuba ufuna indlu entsha. Uyonzakala uObakeng, ukanti uTyson wenza uLincoln abenomsindo ngokuncedisa ukukhangela uKatlego. UGabriel uzama ukuma ngeenyawo zakhe kwakhona, kodwa uBarker umbeke iliso elibukhali.

ULincoln uyalela uNina ukuba ohlukane nokuthetha noTyson ngoKatlego. UNina unyanzelekile ukuba acele uncedo lukaGabriel.