Kumabonakude wakho kule veki

Muvhango

UGizara uba nobubele ngakuNthabeleng. USthembiso noVusi bayaxabana, ukanti uBusi noKatlego nabo bangqubana okweenkunzi zenkomo.

UJames akakalahli ithemba ngoNthabeleng. UBusi ucela uSthe ukuba aziphindezele kuVusi noKatlego ngokumhlaza esidlangalaleni. UMulalo uvuswa yimigushuzo yoluntu phambi kwendlu yakhe. UGizara uthetha amazwi arhabaxa kuNdalamo ngoNthabi.

UMulalo ubeka uVele noMmbaso emehlweni. UVele ucela isigidi seerandi kuAzwindini. UNthabeleng uyeka umsebenzi wakhe.

Generations

Uyafa ngumsindo uGadaffi xa uKarabo emxelela ukuba izicwangciso zabo ziqhubele phambili.

UGetty unoloyiko olukhulu emva kokuva oko obetyelele kwakhe akuthethileyo. USmanga ufumana uncedo kodwa aluzi mahala. UWandile uzama ukulungisa izinto noLesedi. UMazwi uzimisele ukutshintsha ingqondo kaTebogo.

UTshidi usebenzisa amandla esincwaso kuJack. UNamhla ufumanisa ukuba ngubanina kanye lo othandwa ngudade wakhe omncinane. Abadala bakwaMoroka banezinto abazilindele kumakoti wabo.

Rhythm City

UBongi upapasha kunomathotholo ukuba uyaliyeka iphupha lakhe lokucula, ukanti uDoc uleqa kunomathotholo ukuya kucela umtshato kuBongi emoyeni.

UPuleng noSuffocate baneengxaki kwicala lemicimbi yangakwigumbi lokulala. ULerato ufumana isilumkiso esivela kuZolani. UBongi ubuza uZinzi ngokuthunjwa kwakhe, aze avume ukuyigcina imfihlo yakhe. UShakes uyaqala ukuziva ebekelwe bucala nguFats owaziwa ngokuba nguRuffNek.

UReneilwe wothukile ludliwanondlebe olukhulu. UShakes udlala ingoma kaFats.

Scandal

UQuinton wothusa abasebenzi ngokuveza yonke into, ukanti uMangi yena wothusa utata wakhe ngesityhilelo.

UAnzani noLerumo bazifumana behlala nabantu abangaqhelekanga. UNaledi unesicelo esithi sikhatywe. uDintle ufumanisa ukuba angakwazi ukuguqula isimo esimdikayo sibe luncedo kuye. ULucas ugqiba kwelokuba enze ukungcola. UNaledi wothuswa kwakhona zizenzo zikatata wakhe.

UMlungisi uyothuka sisimo esingaqhelekanga nesibandakanya abantwana bakhe.

Isidingo

UTyson ushukumisa ikhaya lakwaSibeko ngokubuza imibuzo enzima ngokulahleka kukaKatlego.

UKamohelo akachithi xesha, wothusa abantu ecaweni ngempahla afika eyinxibile. UZukisa ufumana uSizwe ekwimo exakileyo. UAngelique noEddie bazama ukungenelela. URajesh uveza amabibi kaSam emoyeni. USizwe uzama ukwenza okulungileyo, kodwa ugqibela ekhathazekile. ULerato noSechaba baxakiwe nguKamohelo.

Nakuba ewile uSizwe, uyaqhubeka nokuba kumoya wokulwa. Ulilolo uSam.