Manenekazi niyamenywa kumsitho ongcotshileyo!

AMANINA aza kuhlangana, ecebisana, ekwabelana nangendlela athe ayihamba, ephumela kwimigibe yobomi xa iEvents by Faith ibamba umsitho wokuqala kulo nyaka.

Le ndibano yeti yodidi oluphezulu iza kube ingumsitho wokuqala we-Events by Faith.

Ngale mini kulindeleke amanina akhuphe ezikanokutsho iimpahla, acondobe ngezihlangu ezingcotshileyo ezokuphefumlelana ngolwazi neengcebiso.

UMseki walo msitho, uFaith Mtyida-Ngandi, uthi ngalo mhla amanina aza kugudlana imihlana, acebisane, alilisane, ahleke, abophe inyanda aye phambili.

“Sabelana ngeendlela esithe sazihamba nokuphumela kwethu kwimigibe yobomi, kananjalo sibulele uThixo ukuba siselapha. Sicaphule kumava wezithethi, umntu nomntu adibanise okufanele yena aye phambili,” kutsho uMtyida-Ngandi weEvents by Faith.

Kwezinye zezithethi eziphambili zosuku kuquka uNobathembu Kani onguManejala weeNtengiso kwesinye sezikolo zabucala eGqeberha, uHeidi Khuhlane onguMhlohli noMququzeleli kwizifundo zobutitshala eRhodes kwanoWandisa Vazi ongomnye wabaphathi abaphezulu eEC Transnet Port Terminals. Umcimbi uza kuphathwa nguToffee Zitshu ongumdlali weqonga noMdidiyeli oyiNtloko wamaBali oMhlobo Wenene FM, ekhatshwa nguElvis Mali oza konwabisa iindwendwe.

UMtyida-Ngandi uthi kuza kube kukho nemvumi yomngqungqo uAsanda Bam oza kuthuthuzela loo manina ngengoma.

“UHeidi Khuhlane uza kuthetha ngoThixo okwaziyo ukupha ithuba lesibini (God of second chances), uNobathembu Kani yena uza kuthi masingoyiki ukubakhulula abahlobo xa ilixa lokwahlukana lifikile (outgrowing friendships) aze uWandisa Vazi abelane nathi ngamava akhe eminyaka, uKhuselwa Dlabantu uza kusixelela ngokubaluleka kokuba nombulelo,” kubalisa uMtyida-Ngandi.

Isihloko salo msitho siza kube sisithi Embrace the Queen in You.

Umcimbi uza kubanjelwa eSouthern Sun, eThe Marine Drive, eSummerstrand eGqeberha ngomhla wama27 kuCanzibe ukuqala ngentsimbi yeshumi kusasa.

UMtyida-Ngandi wayesakuba nguMphathi weeNtengiso kuMhlobo Wenene. Uthi apha kulapho afumene amava athe wawasebenzisa ukuqala le nkampani yakhe.

“Injongo ikukwenza imisitho ekwizinga eliphezulu. Ndiyathanda ukuba ibe yimisitho eyakhayo, efundisayo neyonwabisayo, ngenjongo yokudlala indima yam, nditshintshe iimpilo zabantu nokuba ngumntu omnye ngexesha,” utshilo.

Umeme amanina ngelithi “aze eze ehombile azokufunxa kwamanye, azokonwaba, afumane amaqithiqithi nezibiliboco.”

Amatikiti axabisa iR560 ngokwenza idiphozithi kule akhawunti: 62891416680, ubhale igama nefani yakho njengeRef, ze uthumele isiqinisekiso sokubhatala kuWhatsApp ongu: 079 561 1745