Mayiqatshelwe!

UDLWENGULO nokungondliwa kwabantwana ngooyise zezinye iingxaki phakathi kweziliqela ilizwe elijamelene nazo. Ezi ngxaki sele zade zabuqheleka nasekuhlaleni ngenxa yokongamela kwazo.

Ingoma entsha ethi ‘Mayiqatshelwe’ eqanjwe yintatheli noSomlomo weXhosa Men Association, uAyabonga Kekana, ibhentsisa ezi ngxaki elubala.

Le ngoma, esele ifumaneka phantse kuyo yonke imingxili yomculo kwiminatha yonxibelelwano, ikhutshwe ngomhla wokuqala kweyoMsintsi.

Encokolela I’solezwe lesiXhosa ngale ngoma, uKekana osel’ edume njengoSomlomo eluntwini, uthi oku kukuvundlisa uluntu.

“Le ngoma mayivuselele izazela ezibhubhileyo. Umyalezo mawufikelele eluntwini ngendlela elula nengaqhelekanga,” kutsho uKekana.

Uthi liphelile ixesha apho kufuneka kushunyayelwe ngezi ngxaki zombethe uluntu kwiinkomfa namanye amaqonga kube kuthe cwaka kwezolonwabo.

UKekana uthi umyalezo wale ngoma mawufikelele kwiikona zonke.

“Mayiculwe kuzo zonke iindawo zolonwabo, ezithaveni, emigidini nasemathekweni,” esithi uqale uyicula ngethuba ebhexesha inkomfa yamadoda ebutsheni balo nyaka eKapa.

Uthi emva kokuba iviwe ngumvelisi womculo, uMusa Zwide, wamkrwecela bucala esithi ufuna bayishicilele, emva koko yaqala ukufikelela ezindlebeni zoluntu kwaye yathi saa nakumakhasi onxibelelwano.

Ithetha ngendoda engondliyo, indoda ebhejayo nedlwengulayo.

“Ukondla ayikokukhupha imali yokutya nje kuphela. Awondli ngokupheleleyo xa ungachithi ixesha nabantwana okanye usapho,” kutsho uSomlomo.

Uthi liphelile ixesha lokuqhwabela izandla amadoda avusa ethaveni kodwa iintsapho zawo zibe zilamba.

UKekana ukwakhalimela namadoda asebenzisa izikhundla akuzo ngelifuna ukuxhaphaza amanina ngokwezesondo.

Kususela oko eseke iXhosa Men Association ngo2020 emva kokuqaphela iziganeko ezininzi zokuxhatshazwa, ingakumbi ngexesha leCOVID-19, uKekana usebenzise eli qonga egxeka kwaye ekwacebisa uluntu kwiingxaki ezohlukeneyo olujamelene nazo.

“Lo myalezo ndiwushumayela ndikwenye ikona ngoku ukuze uvakale ngenye indlela kwabo uthunyelwa kubo,” utshilo.