Nqontsonqa – Ukuhamba lichiza

UNqontsonqa oyimbongi nemvumi

IMBONGI, imvumi nombhali uSiphelo Dyongman, nowaziwa ngelikaNqontsonqa, ukhuphe icwecwe elitsha elithi ‘Ukuhamba Lichiza’ .

Eli cwecwe likaNqontsonqa lelesithathu emva kokukhupha elithi ‘Kule’ ngo2016.

Exelela I’solezwe lesiXhosa, uthi ngeli cwecwe ufuna ukuzisa kwakhona isingqi nesandi saseAfrika eluntwini.

Le nzalelwane yaseMakhanda ithi kweli cwecwe isebenzise isiXhosa njengendlela yokulwela nokugcinwa kolu lwimi.

” Izandi ezikuyo zisukela kuMngqungqo waseAfrika, iAfrican Acappela, uMbhaqanga neMaskandi njengesixhobo sokudibanisa imibongo ebhalwe ngolwimi olusulungekileyo lwaseAfrika nezandi zomculo waseAfrika,” kutsho uNqontsonqa.

Zonke iingoma zihlanganiswe nguLoyiso Ntshoko, zabhalwa ze zayalelwa nguNqontsonqa kwistudiyo sikaAnele Rala, iMassacre Reborn eMakhanda.

Encokola banzi ngenye yeengoma ezikweli cwecwe ethi ‘Ndifuna lo’ , nathi ilungiselelwe abathandanayo.

” Sele idlalwa kwiinkqubo zoMhlobo Wenene FM ezifana noSJL neQonga Labatsha.

” UNdifuna lo yingoma yothando ebhiyozela izithandani ezihlala zikunye lonx’ ixesha.

Kule ngoma kubaliswa ngesoka elonwabele iqabane lalo, elizingomb’ isifuba ngokukhetha kakuhle umntu onentliziyw’ entle,” kubalisa uNqontsonqa.

Ezinye iingoma kweli cwecwe ziquka uCamagu, Lekese, Xa ndikubiza ngesiduko, Khumbul’ ekhaya, Mntwanam njalo njalo.

Iingoma ezikulo zilishumi elinesibini zizonke.

Icwecwe yiR100 ze ibe yiR200 xa liposwa. Kungenjalo bhalela uNqontsonqa kuFacebook ukuze uzifumanele eyakho ikopi.