#OPW : Ngoobani abema phambi koMfundisi kule veki?

Okumanyiweyo phakathi koLerato noSimphiwe!

Xa becikoza bathi uthando olwakhelwe phezu kwesiseko sobuhlobo luye lutsale ixesha elide. Okuqale njengobuhlobo phakathi kukaLerato noSimphiwe kukhule kwaluthando.

Ekruquke kukubizwa ”tshomi”, uSimphiwe uqonde kakuhle ukuba uzazibeka zicace iinjongo zakhe kuLerato ezokuba, ufuna ukwakha obunye ubuhlobo obungobunye naye.

Emva kweminyaka emibini esi sibini sikunye, ngoku sele sikulungele ukubonisa wonke ubani ngothando lwaso – ngokuthi “ndakwenjenjalo”.

Ungaphoswa ke kukuzibukelela u-Our Perfect Wedding kule Cawa ye-19 kweyoMdumba 2017.