OwaseMdantsane ngumsasazi omtsha wetrufm

INTWAZANA yaseMdantsane iphumelele ukhuphiswano lweTruTalent Search lonyaka ka2021.

Olu khuphiswano, oluqhutywa sisikhululo seSABC, iTruFM, likhangela italente kusasazo neyooDJ abakwaziyo ukuxuba iingoma ngobuchule.

UHlumela Qabo ophumeleleyo, ebengenele kwicandelo lezosasazo.

Iindaba zokuphumelela kwakhe zibhengezwe liBambela Manejala kwiTruFM, uMasi Mdingane, kwinkqubo iDrive 326 ebhexeshwa nguSlujah Bunu noBabalwa G.

UQabo, uphumelela emva kweeveki eziliqela zokuvan’ amandla noompondo zihlanjiwe kwiqonga losasazo.

Eli nenekazi lohlule uSima Fiyo ebelikhuphisana naye kwiTop 2.

UFiyo, ebefudula engumsasazi we5FM emva kokungena apho ngokuphumelela ukhuphiswano lokukhangela umsasazi.

UQabo kulindeleke asasaze inkqubo engachazwanga ukususela kunyakamali omtsha, oqala ngomhla wokuqala kuTshazimpuzi 2021.

Eli gqiyazana khange likwazi ukuzibamba luvuyo ngethuba litsalelwa umnxeba emoyeni, lixelelwa iindaba ezimnandi.

Ukanti ophumelele kwicandelo looDJ nguSinovuyo Chula owaziwa njengoMtizo Da DJ.

Halala!!!