Oweendaba zesiXhosa kwiSABC1 utye utsiki

UXOLWENI bafana ngonibikela iindab’ ezimbi ngoMvulo ezintsukwini, abanye benu besamamele amanxeba enziwe yimpelaveki.

Kulusizi ukuvakalisa ukuba umsasazi weendaba zikamabonakude, uLisakhanya Pepe, 36, akasekho kwimarike yeentombi ezisajong’ enkalweni.

Kuvakala ukuba uPepe, wenziwe inkosikazi lisoka laseMaMpondweni kwimpelaveki esiphuma kuyo. Kuthiwa sele kulithutyana esi sibini sijongan’ emehlweni.

Lo mfundi weendaba zesiXhosa kwiSABC1 ngoku uza kuba nguMam’ uMkhize nanjengoko umyeni wakhe kuthiwa unamakhaya amabini, eliseNtabankulu naKwaZulu-Natal. ENtabankulu kulapho atyiswe khona utsiki.

I’solezwe lithutyeleziselwe imifanekiso kaPepe enxibe ezikamakoti.

Kuthiwa abasemzini bathiye le nzwakazi yaseDikeni igama elitsha elithi Osisipho.

Inene bayavuya, baza kuty’ umngqush’ onebhabhatyu, amafutha netswel’ ecaleni, ophekwe ngothando yile mbelukazi yaseMaQwathini!

Halala!